מועל בפקדונו של הקב"ה: נשיא המועצת במתקפה נגד הממ"ח

ראש הישיבה חכם שלום כהן יוצא הערב במתקפה כנגד התופעה של אנשים השולחים את בניהם לחינוך של ממלכתי חרדי 'וכל מי ששולח את בנו למסגרות אחרות כגון ממלכתי חרדי הריהו מועל בפיקדונו של הקב"ה'

מועל בפקדונו של הקב"ה: נשיא המועצת במתקפה נגד הממ"ח בימה - המעודכנים מעדכניםחכם שלום כהן

מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א יוצא הערב במתקפה כנגד התופעה אשר נפוצה לאחרונה של אנשים ששולחים את בניהם ללימוד במוסדות ממלכתי חרדי וכדו' מתוך שיקולים כספיים ושאר פיתויים.


חכם שלום פותח את מכתבו: "אמרו רבותינו ז"ל, אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. וכידוע בנינו הם ערבין על קבלת התורה, והם פיקדון שהפקיד הקב"ה בידינו, והאב חייב ללמד את בנו תורה שנאמר "ולמדתם אותם את בניכם".


"חובה קדושה מוטלת על כל אחד ואחד לחנך את בנו מראשית חינוכו אך ורק על פי תורתנו הקדושה ברשתות החינוך אשר מחנכים בהם על פי גדולי הדור בקדושה ובטהרה"


"וכל מי ששולח את בנו למסגרות אחרות כגון ממלכתי חרדי וכדו', מתוך שיקולים כספיים ושאר פיתויים, הריהו מועל בפיקדונו של הקדוש ברוך הוא, ובידוע שהמועל בפיקדון עוונו גדול מנשוא ה"י".


והנני בברכה למתחזקים בעניין זה, ומקבלים על עצמם לשלוח את בניהם לחינוך טהור כרצונו יתברך, שיזכו לראות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך בריאות ושמחה וברכה בכל מכל כל, ויקויים בהם "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". אמן כן יהי רצון.

קריאת הפרשה: והפעם בטעמים תימניים • הצטרפו:
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על פרשת וארא
הרבי מויזניץ' ניחם את בני העסקן ר' אליהו יצחק ליבוביץ
רב חזקיהו יוסף קרלינשטיין - פרשת וארא
הלכה יומית: מהו המקור לדין לבישת הכיפה?
הדף היומי: מסכת פסחים דף נ''ה
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על הכרת הטוב
הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל
גלריה: טיש אצל אוז'רוב לכבוד הילולת ה"אש דת"
הרב עמאר - פרשת וארא תשפ"א