"ולא תשים דמים בביתך": מרן הגר"ש בעדני בקריאת זהירות בשבתות החורף

ונשמרתם: מרנן ורבנן ובראשם מרן הגר"ש בעדני שליט"א בקריאה על המיזם של ארגון 'תתן אמת ליעקב' - העלאת מודעות לסכנות בשבתות החורף

"ולא תשים דמים בביתך": מרן הגר"ש בעדני בקריאת זהירות בשבתות החורף מרן הגרבימה - המעודכנים מעדכנים

בעקבות אירועים חוזרים ונשנים של כוויות חמורות שנגרמות לילדים כתוצאה מנפילת מיחם של שבת, סירים וכיו"ב, יוצא ארגון 'תתן אמת ליעקב' בשיתוף 'בטרם' בקמפיין העלאת מודעות לנושא.

"תאונות כאלה מתרחשות לצערנו כל השנה, אולם הן שכיחות ביותר בשבתות החורף. חשוב לנו שרגע לפני שמפעילים את המיחם או שמניחים את הסיר על הפלטה, ינקטו בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע פגיעות חמורות".

זה לשון המכתב:

"הננו בזה להוקיר ולהעריך ארגון ׳אמת ליעקב׳, שמטרתו להזהיר את אחינו בני ישראל, מאסונות השכיחים רח״ל, שמעבר לנזקי הגוף והנפש, הן גם בגדר מכשולים באיסורי דאורייתא ממש, ונגרמים ברובם עקב חוסר תשומת לב, ומודעות לאיסור, ויכולים לגרום לנזקים גופניים בלתי הפיכים, בעיקר בקרב ילדי ישראל ה״י.

כידוע האסונות השכיחים מכוויות שונות, המתרחשות בעיקר בבית, וכפי המפורסם, רוב רובם של הכוויות הידועות, הינם של ילדים שומרי תורה ומצוות, שניזוקים בעיקר בשבתות ויו׳יט, שמעבר לייסורים הנוראים, חלק מהמקרים אף מותירים צלקות וחולי, ועלולים להשפיע לרע כל ימי חייו.

והננו בזה לגלות ולפרסם דעת תורה, כי להניח מכשולים כאלו בבית או במקומות ציבוריים, העלולים לגרום לנזק גופני רח״ל, יש גם בזה איסור דאורייתא, הנלמד מהפסוק ׳השמר לך ושמור נפשך מאוד', וכן גם הוא בכלל הלאו דילא תשים דמים בביתך׳, הכולל גם נזקים גופניים, ולאו דווקא סכנת נפשות ׳כי מה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא*.

וכדתניא (כתובות מא:) "רבי נתן אומר, מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר ולא תשים דמים בביתך". ובספר החינוך (מצווה תקמ׳־ז) כתב "שלא להניח המכשולים והמוקשים בארצותינו ובבתינו כדי שלא ימותו ולא יזוקו בם בני אדם, ועל זה נאמר ולא תשים דמים בביתך".

וכן נפסק ברמב״ם (נזקי ממון פרק י״א) "וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנאמר ׳השמר לך ושמור נפשך׳, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות. אם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, עבר על לא תשים דמים בביתך".

וכבר אמרו חז״ל (חולין י.) ׳חמירא סכנתא מאיסורא׳, כל שכן המכשולות הללו שהם גם סכנתא וגם איסורא, יש להזהר בהם בכפליים.


אי לכך באנו להתריע ולהזהיר מלהכשל ממכשולות, שעלולים להמיט אסונות, על ידי כוויות שונות רח״ל, וזאת על ידי איסור משימוש במיחמי מים רותחים, אשר עלולים חלילה להתהפך, והמכסה עלול להיפתח אף בחלקו, וכן ברזי מים חמים הנפתחים בקלות ע״י קטנים ותינוקות.


בנוסף יש להקפיד שלא להעמיד מיחם מים ופלטת שבת וכדו׳ במקום שיש לילדים סיבה לטפס שם, כגון ארון שמעליו או חלון וכיוצ״ב.


ועל המקומות ציבוריים יש להוסיף ולחבר היטב את דודי המים החמים באופן שלא יכול ליפול חלילה, ולהעמידם מעל לגובה הילדים.


ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די


"ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר"׳


[מקום חתימת הרבנים]


הילולת צדיקים: ה'בבא סאלי' זצ''ל
משדר מיוחד: סיפורים חדשים הילולת סידנא בבא סאלי
מהו התיקון שובבי"ם הכי טוב ??
מוצ"ש וארא: הגר"מ מאזוז בשידור חי
שידור חי: הגר"י יוסף בשיעורו השבועי
הלכה יומית: מדוע אין אומרים קורבנות בלילה?
הדף היומי: מסכת פסחים דף נ''ו
סיפורי הבעש''ט: דוד ושאול עושים שלום אצל הבעש"ט
קריאת הפרשה: והפעם בטעמים תימניים • הצטרפו:
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על פרשת וארא