בנו של המגיד מזלוטשוב - רבי זאב מזברז' | הרב שמואל נאה שליט"א

לכבוד הילולת הגה"ק רבי זאב וולף מזברז' (ג' ניסן), הגאון הרב שמואל נאה שליט"א בדברים מרתקים על בנו של המגיד מזלוטשוב, כחלק מהסדרה "ההילולא היומית"

בנו של המגיד מזלוטשוב - רבי זאב מזברז' | הרב שמואל נאה שליט"א

בנו של המגיד מזלוטשוב - רבי זאב מזברז' | ההילולא היומית | הרב שמואל נאה שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

ג' ניסן -הרה”ק רבי זאב וולף מזברז' זיע"א

נולד לאביו הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע, אשר אמר עליו שהוא קודש קדשים. היה ידוע כאוהב ישראל גדול ועובד השם בתמימות ובאמת, והיה גדול בקדושתו, מתלמידיו היה הרה"ק בעל "בני יששכר" מדינוב זי"ע.

כשהתחתן היה סמוך על שולחן חותנו ולמד תורה מתוך מנוחת הנפש, עד שחותנו אמר לו שיצא ויעסוק לפרנסתו, והביא לו עשרים וחמישה רובלים, סכום גדול באותם ימים, שיצא ליריד ויעשה עסקאות וירוויח כסף, ויצא הרה”ק לשוק והנה הוא רואה מוכר ספרים, ניגש אליו רבי זאב וראה שם ספר קודש והיה מעוניין לקנותו, ושאל את המוכר כמה עולה הספר, והמוכר ענה לו, כמה כסף יש בידך, ענה לו רבי זאב, עשרים וחמישה רובלים, האם תסכים בעד עשרים וחמישה רובלים למכור לי את הספר? והמוכר הסכים בשמחה... וכשחזר רבי זאב הביתה סיפר בהתרגשות על הקניה המוצלחת.. ובני הבית צעקו, הלוא המוכר רימה אותך הספר לא שווה יותר מרובל... וענה להם הספר הזה שווה לי יותר מכל כסף שבעולם... והבינו בני ביתו שאין יותר להטרידו בפרנסת הבית.

היה מכנה כל יהודי בשם צדיק ואפילו קרא כך על רשעים... ושאלו אותו על כמה נערים שהיו משחקים כל הלילה, ואמר להם הלא צדיקים גדולים הם! שמרגילים עצמם להיות נעורים כל הלילה על דברי חולין, ואח"כ יהיו רגילים להיות ערים בלילה ללימוד התורה הקדושה!

פעם בשבת קודש בסעודה שלישית רעווא דרעווין, ישב הרה”ק ואמר דברי תורה לחסידים, והגיע איש אחד מבחוץ ובאמצע הדרשה, הוציא צנון והתחיל לאכול בקול רעש גדול. והדבר הפריע מאד לחסידים, וצעקו עליו איך אתה מעיז ככה לחלל הקודש ולהפריע לרבי באמצע הדרשה, והאדם נהיה נבוך כולו, והתחיל להסמיק מבושה מחמת צעקותיהם. בראות הרבי כל זאת ריחם על האיש ואמר, בדיוק רצוני לאכול צנון גם כן, שמח מאד האיש ונתן לרבי את הצנון, והרבי אכל את הצנון בעונג רב, כביכול רק זה היה חסר בסעודה השלישית, והציל את אותו האיש מבושה.

פעם הגיע אליו יהודי שהיה חשוך בנים וביקש ברכה מהצדיק למען יזכה בפרי בטן, ונתן פדיון על סך שלושה רובל, ואמר לו רבי זאב שעליו לארח בכל יום אורח לסעודה, ושהאורח יברך אותו בילדים. ובאמת לאחר שנה חזר היהודי אל רבי זאב בשמחה גדולה ובישר לו כי נולד לו בן זכר בשעה טובה! שמח רבי זאב וניגש לארון והוציא משם שלושה רובל ואמר אלו השלושה רובל שנתת לי לפדיון ולא רציתי להשתמש בהם עד שתזכה לישועה שחלילה לא יקרא גזל בידי, ומה שאמרתי לך להארח, ושהאורח יברך, זה משום שאולי יזדמן אצלך ת”ח וצדיק שברכתו עושה רושם ומזה תזכה לפרי בטן.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו