התשובה בפרשה: האם לעשות ביטוח על ישיבת פונביז'?

ווארט לפרשה: סגולת תורתו של הצדיק להגן על דורו כעץ – מי היה רבי אליעזר?

התשובה בפרשה: האם לעשות ביטוח על ישיבת פונביז'? בימה - המעודכנים מעדכנים

אנו נלמדים מהפסוק בפרשה אשר שאלו המרגלים על ארץ ישראל "היש בה עץ אם אין" (פרק יג-כ) ופירש רש"י: היש בה עץ - אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו.

ואמרו חז"ל בגמרא: הכי קאמר להו [=כך אמר להם] משה לישראל, ישנו לאותו אדם [איוב] ששנותיו כעץ ומגין על דורו כעץ (בבא בתרא טו.).

וכתב בעל התורה תמימה לפרש ש"עץ" הוא תואר לצדיק לפי הנדרש בגמרא (תענית כה:) על הפסוק: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבון ישגה" מה אוכל טעמו מחליף, אף צדיק.

וכן על הפסוק "סר צילם מעליהם... אל תראום" (יד-כ) הביא רש"י: "סר צילם" – מגינם וחזקם, כשרים שבהם מתו, איוב שהיה מגין עליהם (סוטה לח).

והכלי יקר מצא רמז לכך: סר "צילם" בגימטריה "עץ". מה ראו חז"ל להוציא את הפסוק מפשוטו ולפרש ש"עץ" הוא צדיק שמגן על דורו כעץ?

סיפר הגר"ש שבדרון זצ"ל: פעם נכנס הרב מפוניבז' - הגרי"ש כהנמן זצ"ל אל החזון איש ושאל אותו, האם לעשות ביטוח לישיבת פוניבז' מפני שריפות או הפצצות.

השיב לו החזו"א שאין צורך לעשות שום ביטוח, שהרי הישיבה מבוטחת כל זמן שרבי אליעזר נמצא בה. ואכן לא קרה בישיבה דבר, ואולם שבוע לאחר פטירתו של רבי אליעזר, פרצה שריפה בישיבה.

מיהו היה אותו רבי אליעזר שהחזו"א סמך על סגולת תורתו? הוא היה תלמיד חכם מופלג וצדיק נשגב משרידי קלם, שקבע את מקום מושבו בישיבת פוניבז', בה למד ובה קבע את מגוריו.

על גדולתו הסגולית של רבי אליעזר ניתן ללמוד מן העובדה, שמידי שבת בשבתו היה לומד מסכתות שבת ועירובין בעל פה, אך השכיל להצניע את עצמו ואת טיבו מן הסביבה, ורק לעת זיקנותו החל לגלות מעט מגדלותו.

מעולם לא שכב במיטתו, אלא היה יושב על מטתו ולומד, ומפעם לפעם היה משעין את עצמו על מקלו ומתנמנם. ומשניעור היה חוזר מיד ללימודו.שאל אביך ויגדך

מוטי הלר מצייר 'על נהרות בבל' תוך כדי שסנדי אופמן שר את המילים (ווקאלי)
דיון: זמן אלול בעולם הקורונה (דעה)
שיקולים עניניים, או החלטות בררניות ומפלות? מכתב נוקב מהתושבים
חלפו להם חמשה חודשים: כדור הארץ בשיפוצים! האם העולם הולך להשתנות?
בין המצרים וכאבי פנטום - מאמר על מטרת האבלות
יש קורונה! זה אמיתי! זה לא צחוק!
השר הרב אריה דרעי: צר לי על עצמי, מרגלית יקרה היתה בינינו
ואם הכל היה סתם...
מזווית רפואית "קורונה בישראל" - זה משהו אחר! מכנות ההנשמה שהביאו הם מיותרות
ראש מועצת בנימין:"תכנית המאה חייבת לעבור שינויים"