בנק לאומי ישלם: גבו הון תועפות על מכתב התראה

בפיקוח על הבנקים החליטו להטיל עיצום כספי על בנק לאומי לישראל בע"מ בשל גביית עמלות בניגוד לקבוע בצו הבנקאות

בנק לאומי ישלם: גבו הון תועפות על מכתב התראה אילוסטרציה

בעקבות בירור של תלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים לפני כשנתיים ועסקה בהסדרת חוב של לקוחה לבנק, עלה כי במסגרת הליכי הגבייה גבה הבנק סך של 147 ש"ח בגין מכתב שמהותו מכתב התראה. גבייה כאמור הנה בניגוד לצו שקבע הנגיד [צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות), התשע"ה.] במסגרתו הורה כי סכום עמלה המירבי שהבנקים רשאים לגבות בעד שירות מכתב התראה יהיה עד 5 ₪ להודעה או להתראה.

ממצאי הבירור העלו כי גבייה כאמור נעשתה על ידי הבנק ממועד כניסת צו הפיקוח לתוקף והופסקה כמחצית השנה לאחר מכן.

עמדת הפיקוח על הבנקים אשר נמסרה לבנק היא, כי בנסיבות בהן מדובר במכתב שנשלח באופן אוטומטי על בסיס קריטריונים כלליים, וללא שבוצע הליך בדיקה פרטני ביחס ללקוח, אין די בחתימתו של עורך דין כדי להצדיק את סיווג השירות כשירות "מכתב התראה של עורך דין. העמלה שניתן לגבות בגין שירות "מכתב התראה של עורך דין" צריכה לשקף את עבודת עורך הדין, לרבות בדיקת החוב הספציפי טרם הגבייה, ולא רק את חתימתו. התנהלות הבנק מעקרת מתוכן את הרציונל העומד בבסיס קביעת שני שירותים שונים בכללי העמלות, ואת התכלית העומדת ביסוד צו הפיקוח, אשר נועדו ליצור הלימה בין ההוצאות התפעוליות של הבנק בגין הפקת ומשלוח ההודעה ובין גובה העמלה הנגבית מהלקוח עבור שירות זה.

לאור האמור, הפיקוח על הבנקים מצא, כי הבנק פעל בניגוד לצו הבנקאות והטיל על הבנק עיצום כספי לפי סעיף 11א(ג)(5) לחוק הבנקאות בסך של 975,000 ₪. סכום זה הינו לאחר הפחתה של 35% לאור העובדה כי הבנק הפסיק את ההפרה עוד בשנת 2016 ובטרם פניית הפיקוח על הבנקים אליו באותו העניין, וזאת בהתאם לסעיף 1(2)(א) לכללי ההפחתה [כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011].

בנוסף, בימים אלה פועל הבנק לזכות את כלל הלקוחות מהם גבה עמלה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה.

מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. דגש ניכר ניתן להיבטים צרכניים המעניקים הגנות ללקוחות ובפרט בעת גביית עמלות מלקוחות המצויים בקשיים כלכליים. בכוונת הפיקוח להמשיך ולפעול לאכיפתן של ההוראות החלות בנושא".

מהן ההשלכות של קריסת חברת אוונגרד הסינית?
ועדת הכלכלה החלה היום את הדיונים בסעיפי התחבורה מתוך חוק ההסדרים
ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים
ועדת הכלכלה החלה את הדיון ברפורמת הייבוא
ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך
39% מהלקוחות שהם גופים ציבוריים - אינם משלמים לספקים בזמן
בשיתוף עם העירייה: השר אלקין יעניק חבילת סיוע לדיירי הבניין שקרס
מהי הלוואה חוץ בנקאי ומי רשאי לקחת אותה?
במסגרת תיקון חוק החל״ת נפגעו גם נשים ששהות בחופשת לידה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את תכניתו של השר אלקין: מחיר מטרה 2.1