האוהב ישראל מאפטא | הילולא דיומא | הגר"י משה שליט"א

לכבוד הילולת האוהב ישראל מאפטא (ה' ניסן) הגאון הגדול הרב ישראל משה שליט"א בדברים מרתקים, כחלק מהסדרה "ההילולא היומית"

האוהב ישראל מאפטא | הילולא דיומא | הגר"י משה שליט"א

ה' ניסן – הגה”צ רבי אברהם יהושע העשיל האוהב ישראל מאפטא זיע"א

סיפר האדמו"ר מסאטמר זיע"א שפעם בקבלת הקהל של האוהב ישראל מאפטא ניגש יהודי פשוט לרבי ואמר לו איך הרבי יכול להתפלל על כל האנשים שמביאים פדיונות ומבקשים ישועה, שהרי מדובר בהמון אנשים, וא”כ כל הפדיונות שהרבי לוקח הרי הם גזל. ענה לו הרבי, כל יהודי שפונה אלי ושופך לפני את ליבו ואני שומע את צרותיו אז דבריו ממש חודרים לליבי ופוצעים אותו, וכשאני בא להתפלל ברפאינו שהשם ירפא את ליבי אז ממילא כל היהודים שצריכים ישועה השם שולח להם אותה וממילא לבי מתרפא, יוצא שהפדיונות אינם גזל חס ושלום.

מובא בשם הרב הק' מאפטא, ש"ותקם בעוד לילה" (משלי לא טו), כשאדם קם בחצות לילה, "ותתן טרף לביתה", ונותן מזון להנשמה שלומד ומתפלל "וחק לנערותיה", תיקון הוא לחטאת נעורים.

פעם היה סיפור בעיירה שיצא רינון על השוחט של העיירה שנכשל בעבירה עם אחת הגויות שבאזור, ורב העיר רצה להעבירו מהתמנותו, והאוהב ישראל מאפטא הגן עליו, ושלח רב העיר אליו מדוע אתם מגנים על השוחט והרי אם “קנאים פוגעים בו” בודאי שאפשר לקפח פרנסתו, ענה לו האוהב ישראל, הפרוש הנכון בזה הוא ש "קנאין" - היינו, צדיקים שמקנאים קנאת ה' צבאות "פוגעים" - פגיעה היינו תפלה - "בו", מתפללים עליו שישוב בתשובה שלימה. ויש לרחם עליו וללמד עליו זכות.

דרש פעם שתכלית היהודי שיאמין ויבטח בשם יתברך שמובילו לתכלית הטוב הנצחי יהיה שמח ורגוע בידי השם יתברך. ואף שעובר עליו ייסורים יאמין וידע שהשם יתברך איתו בכל מצב ומוביל אותו אל הטוב גם כשלא מבין, ובפנימיות הייסורים והצער, הכל חסד ורחמים נסתרים, וכמו שמובא ש”כל מה דעביד רחמנא לטב עביד” ולכן יהיה היהודי תמיד שמח ומלא בתקווה ויאמין בשם יתברך שיוציא אותו מכל מיצר ברוחניות ובגשמיות.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

הילולת האוהב ישראל מאפטא | ההילולא היומית | הגר"י משה שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח