לקראת ראש חודש: הלכות תשעת הימים

לקראת ראש חודש, הבאנו הלכות השייכות לזמן הזה עם העבודה המיוחדת לזמן הזה

לקראת ראש חודש: הלכות תשעת הימים אילוסטרציה

א) שם החודש:
נוהגים לכנות את חודש אב בשם "מנחם אב", הן בברכת החודש והן באגרות שלומים (ערוך השולחן יו"ד סימן קכ"ו סעיף ט"ז). מכיון שבחודש זה אנו זקוקים לנחמה בבנין בית המקדש שנחרב בחודש זה (שם).

טעם נוסף: מכיון שבתשעה באב נולד המשיח ששמו מנחם (חת"ס).סיבה נוספת: הפרקים במגילת איכה הינם בסדר א"ב. ומבקשים אנו מהקב"ה שינחם אב, כלומר שינחמנו מהנאמר במגילת איכה הערוכה בסדר א"ב. (כנסת יחזקאל).

ב) עבודת החודש:
בחדש זה יכוין לתקן מידת הוד, כמו שכתב בספר מעשה הצדקה, ויזהר ביותר לכבד ללומדי תורה ולרוץ בדבר מצוה, ולהחזיק ברכים כושלות, ולהיות אוהב שלום ורודף שלום יותר משאר חדשים.בא וראה מפלאות תמים דעים, דאהרון כהנא דבחינתו בהוד היתה מיתתו בראש חדש אב, דהורה על גודל צדקותו שיורד על פי מדותיו, והמתענה תענית חלום בראש חדש אב אין צריך תענית לתעניתו.

וכך כתב בספר חמדת ימים וקמח סולת, "עוד תשוב ותראה פלאות והוא דחורבן בית ראשון היה על עזבם את תורתי, והעיקר הוא המחזיק כמו שכתוב בזוהר הקדוש סדר וישלח, וחורבן בית שני על שנאת חינם, ואם כן יבוא על נכון התיקונים הנזכרים לעיל בחדש הזה, כי על ידי זה חיש מהרה יבוא הגואל". (על פי מוהר"ח פאלאג'י מועד לכל חי - סימן י)

ג) עסק התורה:
שבטו של החודש הזה יששכר, ולפי זה ראוי לעסוק בתורה בחודש הזה יותר משאר החודשים. ומאת ה' היתה זאת שמתחיל זמן קומי מהחדש הזה. (שם)

ד) ברכת שהחיינו:
לאחר ראש חודש אב יש להשתדל שלא ללבוש בגד חדש אפילו בשבת. ולבני אשכנז יש לאסור בזה מן הדין מראש חודש אב. אולם, על פרי חדש רשאי לברך גם לאחר ראש חודש אב ובפרט בשבת, כיון שאין השמחה באכילת פרי חדש גדולה כל כך, כמו השמחה בלבישת בגד חדש.

ה) משפט עם גוי:
יהודי שיש לו תביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלדון עמו מראש חודש אב עד תשעה באב, שאז אין מזלם של ישראל למעלה כי תשעת הימים הללן נטל עשו (זוהר יתרו עח ע"ב). וטוב להתחמק גם בעשירי באב שבו נשרף רוב ההיכל של בית המקדש.

ו) דחיית הניתוח:
מי שצריך לעבור ניתוח, אם אפשר להקדים את הניתוח קודם ראש חודש אב או לדחותו לאחר עשירי באב, יעשה כן. (מפי הרבי מליובאוויטש).

ז) מסיבת שידוכים:
מותר לעשות מסיבת "שידוכים" - "תנאים" אף לאחר ראש חודש אב, אך לא ירקדו אלא ישירו בפה בלבד. וכן לא יערכו סעודה, אלא יגישו מיני מתיקה וכיבוד קל בלבד.

ח) תספורת לבעלי ברית:
יש סוברים שאיסור תספורת מי"ז בתמוז או מראש חודש אב או בשבוע שחל בו תשעה באב חל גם כאשר אירעה ברית מילה בימים אלו, ואסורים בעלי הברית להסתפר לכבוד המילה.

הטעם: כיון שבתספורת אין כלל משום צורך המילה, וכשלא מסתפרים אין שום גרעון בשמחת המילה (שם).

ט) תספורת לקטנים:
למרות שאין אבלות לקטן, מכל מקום אסור לגדולים לספר את הקטנים בשבוע שחל בו תשעה באב - לדעת השו"ע, ולדעת הרמ"א מי"ז בתמוז. לפי שב"אבילות דרבים" מחמירים יותר.

כיוצא בזה כתב ערוך השולחן, שאסור לגדולים לספר את הקטנים, כיון שזו היא אבילות דרבים שהוא זכרון לחורבן בית מקדשנו וראוי לחנך בה גם את הקטנים.

ובחנוך לנער כתב, שאין לעשות תגלחת של מצוה לקטן בימים אלו, כיון שזה גורם שמחה, ואף על פי ששמחה של מצוה היא, אפשר לדחותה בכמה ימים.

י) כביסה:
יש אומרים שגם לדעת הסוברים שבתשעה באב שחל בשבת, אין איסור -מעיקר הדין לכבס בשבוע שלפני תשעה באב, מכל מקום יש להחמיר ולא לכבס.

הטעם: מחשש שמא יבואו להתיר לכבס גם בשבוע שחל בו תשעה באב. אמנם ביחס לקטנים: פסק השו"ע: "אסור לגדולים לספר לקטנים ולכבס כסותם בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה".

אולם חלק עליו הרמ"א: "ואפילו בבגדי שאר קטנים נוהגים להקל". בטעם הדבר כתב המשנה ברורה: "דאין בכיבוסן של אלו משום שמחה". לפי זה מותר לכם לכבס את בגדי התינוקות והילדים הקטנים גם בשבוע שחל בו תשעה באב.

אומן ראש השנה: ראש הממשלה "נפעל בהתאם לשכל הישר"
מרן הראשון לציון ופרופ' גמזו קוראים לשמור על ההנחיות "מי שמסכן אחרים חשש רציחה בידו"
הלכה ומנהג: שישה הדברים שאירעו לאבותינו בט"ו באב
סיור במוקדי ישיבות בין הזמנים בצפת
הילולת צדיקים: הרב צבי הירש פרידמן
שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות
הילולת צדיקים: בעל ה"מגלה עמוקות"
השר לשירותי דת בפניה לראשי ערים: להקצות מקומות תפילה עבור מניינים מצומצמים
מתווה חדש לפתיחת הבתי כנסיות ולהתחיל כבר עכשיו הכנה לימים נוראים