בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה

בירושלים התקיים מעמד רב רושם של הוצאת הספר פסקי הלכות שבת על מלאכת לש מהגר"ש בן חמו ראש ישיבת היכל שמעון

בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה

במעמד השתתפו רבנים ודיינים ובראשם הראש"ל הגר"י יוסף, הגר"ש רבינוביץ בעמח"ס פסקי תשובות. הגר"מ דייטש וכן בני הישיבה ואברכי הכולל.

את המעמד פתח הגר"ש בן חמו בדברי הודאה להקב"ה שזיכהו להוציא את הספר לאור והרחיב בפרטי הלכות לש המצוייים בדורינו ממה שהעלה בספר ואיך מי שלא לומד יכול להכשל חלילה.

הראש"ל הגר"י יוסף אמר כי זה דבר נפלא לראות ראש ישיבה שהוא גם פוסק הלכה וקרא בדבריו לבני הישיבה למצוא זמן בין הסדרים ולהשקיע גם בלימוד ההלכה.

בסיום דבריו בירך את המחבר שיזכה לחבר ספרים נוספים ולזכות את הרבים.

הוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבתהוצאת הספר פסקי הלכות שבת
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט