מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות

בחג השבועות נוהגים לקרוא את מגילת רות (רמ"א סימן תצ סעיף ט). כמה טעמים נאמרו בדבר:

מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות

א. חג השבועות הוא יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו, ומגילת רות מספרת ביחוסו של דוד, שהיה נין של רות המואביה (שערי תשובה או"ח סימן תצד בשם בכור שור).

ב. ללמדנו שלא ניתנה תורה אלא על ידי יסורים ועוני (מגן אברהם סימן תצ ס"ק ח בשם ילקוט רות רמז תתקצו).

ג. כשם שישראל כשקיבלו את התורה התגיירו ונכנסו תחת כנפי השכינה, כך גם רות המואביה נתגיירה ונכנסה תחת כנפי השכינה, שנאמר (רות א, טז): "עמך עמי ואלהיך אלהי" (אבודרהם עמוד רמ).

ד. נעמי ורות חזרו לבית לחם "בתחילת קציר שעורים" (רות א, כב), וחג השבועות נקרא (שמות כג, טז): "חג הקציר" (אבודרהם שם).

ה. רות המואביה התגיירה ונכנסה לכלל ישראל למרות מה שנאמר (דברים כג, ד): "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'", משום שחז"ל דרשו (יבמות עו, ב): "עמוני ולא עמונית; מואבי ולא מואבית".

לפיכך קוראים בחג מתן תורה במגילת רות, ללמדנו שתורה שבכתב ותורה שבעל פה אחת היא, ואי אפשר לזו בלא זו (ספר התודעה ח"ב עמוד שא).

ו. רות בהתגיירותה הוסיפה עליה רו"ת (606) מצוות, שאם נוסיפם לשבע מצוות בני נח שהיתה חייבת בהם עוד לפני שהתגיירה, נקבל תרי"ג (613) מצוות, שניתנו בחג השבועות (ברכי יוסף להחיד"א או"ח סימן תצד, וכעין זה כתב האבודרהם עניני שבועות).

ז. על פי המובא בילקוט שמעוני (רות רמז תרא): "יעש ה' עמכם חסד - אמר רבי זעירא: מגילת רות אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה? כדי ללמדך שכרם של גומלי חסדים";

ומכיון שאמרו בגמרא (סוטה יג, א): "תורה תחילתה חסד וסופה חסד", לכן קוראים מגילת רות - שכולה נכתבה על עניין החסד - ביום מתן תורה (אליהו רבא או"ח סימן תצד סק"ז).

בימה - המעודכנים מעדכנים
הוד קודש: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א
הילולת רבי שלמה מקרלין, שאמר: "משיח בן יוסף אני הייתי, היכן אתה משיח בן דוד?"
תיעוד: מעמד הפרשת תרומות ומעשרות במאפיית 'טיב המצות'
מרן האדמו"ר מוי'זניץ ישהה השנה למנוחה במושב חספין
הלם בירושלים: המגיד שיעור הגאון רבי גרשון ריז'י זצ"ל, נפטר באופן פתאומי
סגר הצדיק: העלייה להילולת הצדיק משטפנשט נחסמה
לרגל תקופת בין המיצרים - מצגת בית המקדש בתפארתו
שר התורה: מותר למבודדים לשמוע מוזיקה בבין המצרים
הלכה ומנהג: דיני ומנהגי בין המצרים
תורה שלמדתי באף – קורונה תש"פ