גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מחר ביתד במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה: "בימי מלכות יון הרשעה גזרו היונים על...

גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מחר ביתד במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה: "בימי מלכות יון הרשעה גזרו היונים על ישראל להשכיחם תורתך ואף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בפרט בהתמדת לימוד התורה".

עוד כותבים: "והנה אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, ולהרבות בכבוד התורה וגדוליה, ולא ח"ו להיפך שיש בזה חילול השם".

גדולי ישראל מוסיפים לסיום כי: "בפרט יש להתחזק בהתמדת לימוד התורה, וכמ"ש השל"ה הק' "כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות, אם כן הימים הקודשים האלו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים". ועל ידי שכל אחד יראה להתחזק כפי יכולתו בשקידת התורה, יתרבה כבוד שמים בעולם, ונזכה לישועת השם במהרה".

מרן שר התורה, הגר''י קנייבסקי בלימוד התורה
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
איך לעשות תשובה מאהבה? טהרת הקודש • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
פנינה יקרה: רק דין תורה