ר''י שפת אמת בניחום אבלים אצל הגרמ"ד סולובייצ'יק • צפו

ראש ישיבת שפת אמת ניחם את ה'ממשיך' בבריסק ושוחח עמו על ה'שפת אמת' • בשיחה המרתקת שעסקה בספר ה'שפת אמת' הנחשב לספר יסוד בבריסק, עלו גילויים מהותיים על הספר

ר''י שפת אמת בניחום אבלים אצל הגרמ"ד סולובייצ'יק • צפו ר''י 'שפת אמת', בניחום אבלים אצל בני הגרמ

ראש ישיבת ה'שפת אמת' בניחום אבלים

null

האבל על פטירת זקן ראשי הישיבות: ראש ישיבת 'שפת אמת', רבי שאול אלתר מגור, ניחם היום את בניו של הגאון הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל ראש ישיבת בריסק שנפטר השבוע. במהלך ניחום האבלים התפתחה שיחה מרתקת בין בניו של הגרמ"ד לבין ראש הישיבה שעסקה בספרי ה'שפת אמת', שכידוע נחשבים לספרי יסוד בבריסק הלמדנית.

במהלך השיחה סיפר ראש הישיבה על עותק יחיד של ספר השפת אמת, שהגיע דווקא לרב מבריסק. "אבי, מרן ה'פני מנחם' זי"ע", סיפר ראש הישיבה, "לא היה לו בצעירותו ספר שפת אמת על הש"ס, והוא פנה לחסיד הנודע רבי זליג שטיצברג שהיתה לו חנות ספרים בבקשה לרכוש ממנו ספר שפ''א. אך בחנות היה רק ספר אחד, שאותו הזמין לא אחר מאשר 'הבריסקער רב'. המוכר, רבי זליג, ביקש למסור את הספר ל'פני מנחם', נכדו של השפ"א, אך הוא סירב. וכך הגיע אותו ספר לבריסקער רב".

בהמשך עסקו הנוכחים, ראש הישיבה והאבלים, על ספרי השפ"א, כאשר נאמר בשם הבריסקער רב שישנו 'שטיקל שפת אמת' עהש"ס, שבו השפ"א "נתפס" בחסידות (על פסול לינה מחמת שהנשמה עולה למעלה). על כך אמר ראש הישיבה שישנם עוד קטעים כאלו בשפ"א, ואמר כי ככל הנראה השמיטו מה שהיה נראה כענייני קבלה.

"השפת אמת", אמר ראש הישיבה, "הרי נערך ע"י חתנו הריע"מ בידרמן זצ"ל, שהוא זה שערך את מחברות השפ"א והוא החליט מה לפרסם ויתכן שהשמיטם". פרט לכך אמר שידוע לו שבמסכת נזיר הוציאו שלושה קטעים שנראו כלא מובנים וכן גם במסכת מכות. "בכלל, אמר, בשפת אמת על מועד מצויים יותר שטיקלעך שעוסקים בענייני מחשבה וקבלה".

בניו של הגרמ"ד סיפרו בשם האב שהקשר עם גור כבר מזה דורות, ועל כך אמר ראש הישיבה כי "הרי האמרי אמת ישב עם ר' חיים בריסקער דיני תורה ובוררות מסובכים והיה קשר אמיץ ביניהם". כן הזכירו את קשרי המשפחה שבין משפחות בריסק וגור דרך הגרמ''ד סולובייציק.

לסיום הזכיר ראש הישיבה את הפסוק 'וימת יוסף וכל הדור ההוא' ואמר שאנו עתה בבחינה של הדור שלא ידע את יוסף: "אמנם דורינו לא זכה להכיר את הבריסקער רב, אבל עדיין היתה האווירה על ידי בניו. וכעת זו בחינה ש'נסתלק כל הדור ההוא'. עם זאת, אמר כי "ישנה הירושה רוחנית שיורשים הבנים את כוחות האב, כאשר כל הירושה בגשמיות זו רק השתלשלות מהירושה הרוחנית".

פרשת תזריע - מצורע: האם מותר להכווין נוסע בשבת
פנינה יקרה: אי אפשר להחזיר את החץ
הרב מיכאל לסרי - מהי עצמאות אמיתית?
טיש ויארצייט לזקנו של האדמו''ר מסדיגורה ירושלים • גלריה
האם צריך לברך על טלית קטן • הלכה יומית
האם שמחת תורה הוא תשלומין לסוכות? • דף היומי
תיעוד: ראש הישיבה פתח את 'זמן קיץ' בפונביז'
צפו: הגר''ד מחבר על מעלת סעודת ראש חודש
12 שנים לאחר שכתב את ספר התורה זכה יונתן פולארד להכניסו הלילה לקבר יוסף
איזה בגד חייב במצוות ציצית • הלכה יומית