בבני ברק מרנן ורבנן בשורות הוראות והנחיות דרמטיות לרגל המצב

מרנן ורבנן גדולי הפוסקים שליט"א - הועדה ההלכתית המיוחדת בבני ברק בשורות הוראות והנחיות דרמטיות לרגל המצב והיקף התחלואה, הנחיות שיפורסמו הבוקר בעיתונות החרדית בהרחבה מיוחדת

בבני ברק מרנן ורבנן בשורות הוראות והנחיות דרמטיות לרגל המצב בימה - המעודכנים מעדכנים

החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם העובר על זה עוון ברור בידו וקרוב שתפילתו תועבה


בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים. אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי, ומן הנראה שהרבה ממעגלי ההדבקה הנוראים ואיבוד נפשות יקרות וקדושות מקורם בקלות ראש זו ה' ישמרנו


החייב לשהות בבידוד ובקולות שונות מפר הוראה זו חובה לגעור בו עד כדי הודעה לרשויות למען הצלת אחרים


בישיבת חירום מיוחדת שקיים בית הדין המיוחד של גדולי ההוראה שליט"א בבני ברק, לאור הנתונים החמורים של נתוני ההדבקה המהירה וקצב התפשטות הנגיף, הוכרעה שורה ארוכה של פסקי הלכה והוראות ברורות לציבור, במטרה חדה וברורה לעשות הכל כצו התורה ודין השו"ע להציל נפשות רבות מישראל ולהאט את קצב התקדמות המגיפה בעיר ה"י.


בתום דיון ארוך וממושך שהחל בסקירת נתוני ההדבקה ופילוח מקורות ההדבקה, ניתוח רמות הסיכון ונקודות רפואיות רבות הדרושות להכרעה, מפרסם היום בית הדין המיוחד שורה ארוכה של הוראות והכרעות ברורות לציבור, להקפיד על כל הוראות והנחיות הבריאות, כאשר בנוסח ברור וחריף שאיננו משתמע לשתי פנים, מורים חברי בית הדין הוראות ברורות לחייבי בידוד ובחומר העניין "החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם. ואין שום דבר מצווה דוחה איסור תורה. והעובר על זה עוון ברור בידו וקרוב שתפילתו תועבה".


פרק מיוחד ומפורט כולל פסקי הלכה והוראה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות הפועלים בתקופה זו ומפרטים את התנאים ההכרחיים לשם פתיחת המקום לפי כללי ההלכה והשמירה על פיקוח נפש. בין ההוראות, קוראים הרבנים ליטול אחריות על הנוכחים במקום ולא לאפשר לחייבי בידוד להשתתף בתפילה ובלימוד. "פשוט וברור שאין לצרפו למניין ואין לעלותו לתורה ולכל דבר שבקדושה, עוון גדול בידו, חובה לגעור בו עד כדי הודעה לרשויות למען הצלת אחרים", נפסק במכתב המיוחד המתפרסם היום.


הוראות מיחדות על סדרי התפילה בבתי המדרשות ומספר המתפללים מפורטים בהנחיות, לצד הנחיות להפרדת חללים באופן ברור ונחרץ (קפסולות), והוראות זהירות ביתר שאת ועוז: "חובה ברורה להקפיד על עטיית מסכה באופן מלא במשך כל זמן התפילה מכניסתו לבית הכנסת ועד צאתו וכן לשמור מרחק מהעומדים לצידו ולהיות קבוע על מקומו ולא להסתובב בין כל המתפללים. כל המיקל בזה הרי הוא בחשש היזק הרבים, וחובה על גבאי בית המדרש להקפיד על כך וגבאים שאין בידם לכוף הוראה זו – הרי שעל פי דין חובתם לסגור את שערי בית הכנסת ולא לגרום ח"ו סכנה לאחרים".


קובץ התקנות ההלכתיות, הינו מלאכת מחשבת יסודית פרי דיונים ארוכים ומעמיקים בין גדולי ההוראה שליט"א ובהתייעצות עם חשובי הרופאים הנוטלים חלק בוועדה ההלכתית-רפואית המיוחדת שהוקמה לבקשתו של ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין הפועל ימים כלילות למען שלום העיר ותושביה ולבלימת קצב התחלואה.


בין השאר קובעים הרבנים כללי התנהגות מחייבים גם לזהירות בבית לשם שמירה על בריאות בני הבית והימנעות מסיכון שלומם של תושבים מבוגרים וקבוצות סיכון. בהתייחסות ראשונה ומפורטת על סוגיות הבדיקות ובעלי תסמינים, מורים חברי בית הדין הוראה ברורה ומפורטת: "בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים.


אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי, ומן הנראה שהרבה ממעגלי ההדבקה הנוראים ואיבוד נפשות יקרות וקדושות מקורם בקלות ראש זו ה' ישמרנו, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו" בהוראה למעשה פוסקים גדולי ההוראה שליט"א כי "מי שאינו נבדק חייב בבידוד מלא בחדר נפרד – 13 ימים מלאים מיום תחילת התסמינים, כאשר בתנאי ברור ששלושת הימים האחרונים (מיום העשירי ועד י"ג) יהיו ללא שום חולי וללא חום (ללא הורדת חום ע"י משככי כאבים וללא קשיי נשימה וכדו') וקודם זמן זה הרי הוא כחולה לכל דבר שיכול ח"ו לסכן אחרים" בהנחיית חובת הבידוד נכתב במכתבם המיוחד: "חובת בידוד זו הינה בהפרדה ברורה משאר בני הבית ובחדר נפרד.


ואם אינו שוהה בחדר נפרד – הרי שכל בני הבית בחשש זה – ואסורים כולם ביציאה מפתח הבית באופן מוחלט עד לזמן הנ"ל" פרק מיוחד בשורת התקנות, מתייחס להתנהגות בתשעת הימים בכלל ובתשעה באב בפרט.


בפסיקה ברורה כהוראות שעה לשנה זו, כותבים גדולי ההוראה שליט"א כי "ברור שחובה להקפיד על שטיפה במים וסבון של הידיים בתדירות גבוהה ללא שום שינוי וכן לרחוץ הפנים במים וסבון". בנוסף נפסק שעל מנת להמשיך ולשמור על כללי ההיגיינה "יש להתיר בשנה זו כהוראת שעה לסובלים מהזיעה רחיצה מהירה בצונן ומעט סבון להעביר הלכלוך – וניקיון זה חשוב למנוע סכנה ודבר זה מותר מדינא" גם עיצומו של יום תשעה באב נכלל בשורת ההחלטות ההלכתיות, עם הוראות מפורטות לחולים וחולים שהחלימו כיצד לנהוג בצוק העיתים.


בהנחייה לכלל הציבור כותבים גדולי ההוראה שליט"א כי: תחת הקולות בענייני האבלות, ירבה כל אחד להוסיף אבל ותפילה על בניין בית אלוקינו וצער השכינה, אם באמירת תיקון חצות או לימוד מסכת תמיד ומידות וסדר עבודת בית הבחירה וציפייה לישועה, וכי יש לשוחח עם בני הבית על צער החורבן וצערן של ישראל בתקופה זו, שהכל הוא מסיבת גלותנו מארצנו וחורבן משכן ודביר כמאמר חז"ל אודות שכנתו של רבן גמליאל, ועל כן אספוד מספד חדש על הקודש ועל המקדש.


וכל המצר בצערם של ישראל זוכה ורואה בישועתם. את מכתבם המיוחד חותמים גדולי ההוראה שליט"א "הכותבים וחותמים ביראה וחרדה לשלום אחב"י, בתפילה ותחינה כי בזכות שמירת הגוף והנפש וצער אלו הימים, יתמלא השי"ת רחמים על שארית ישראל לגאלנו גאולת עולם ויזכנו לשוש עם ירושלים משוש, והמתאמצים בזה ירחמם ק-ל מלך רופא נאמן שתתמיד בריאותם הם ובני ביתם אכי"ר"


על המכתב המיוחד חתומים רבותינו, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בית דין צדק בין ברק, הגאון רבי יהודא סילמן שליט"א ראב"ד בד"צ ב"ב, הגאון רבי מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א מגדולי ההוראה, הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א רבה של רמת אלחנן ומגדולי ההוראה והגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א רבה של שיכון ג'. למכתב המיוחד מצורפת חוות דעת בכירי הרופאים והזיהומולוגים העוסקים בטיפול בנגיף בבתי החולים, החותמים על ענייני הקפדת הבריאות הנוגעים לכלל הציבור, כאשר המכתב המיוחד מעורר ומחזק את רבבות ישראל לשמור על משמר הנפשות ביתר שאת ועוז, להציל נפשות רבות ולהמנע ח"ו מכל המפסיד לזה.

שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות
הילולת צדיקים: בעל ה"מגלה עמוקות"
השר לשירותי דת בפניה לראשי ערים: להקצות מקומות תפילה עבור מניינים מצומצמים
מתווה חדש לפתיחת הבתי כנסיות ולהתחיל כבר עכשיו הכנה לימים נוראים
הרב אליהו רבי - למה האייפון מסוכן לילד פי 100 יותר ממה שהוא מסוכן לך?
מתווה סמוטריץ': מבנים עירוניים עבור מנייני הימים הנוראיים
חשש לקורונה: טרגדיה בעזרת תורה ר' שמעון יואל גרויס נפטר באופן פתאומי
עולם הישיבות: יוקם מוקד חירום מיוחד שלא ישאיר אף בחור בלי מסגרת
מיקירי חסידי סאדיגורה: הרה"ח רבי הרשל הלוי ז"ל