פינת ההלכה: האם יש בעיה ללבוש מסכה הפוך?

הרב ברוך כפיר דדון שליט"א עונה: האם לבישת מסכה הפוך עלולה לגרום לשכחה כמו בבגדים? התשובה:

פינת ההלכה: האם יש בעיה ללבוש מסכה הפוך? אילוסטרציה

מסיכה הפוכה, האם קשה לשכחה?
כבוד מעלת החכם המופלא, וכבוד ה' מלא. הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, מעיה"ת רחובות ת"ו. רוב שלום טובה וברכה.

נשאול נשאלתי ע"י כת"ר, מסיכה הנלבשת על הפנים למטרת בריאות, ולשם הגנה מן הנגיף ב"מ, האם יש להקפיד שלא ללבשה הפוך משום חשש בגד הפוך, הקשה לשכחה?

הנה יש להזהר שלא ללבוש מלבושיו כשהם הפוכים, וכמבואר בש"ע (סימן ב' סעיף ג'), והוא הדין לשאר בגדים (ראה כה"ח שם סק"ד ומ"ב שם). ודבר זה אף גורם לשכחה (אשל אברהם שם, ומהרש"ם בדעת תורה סימן ב' סעיף ג').

ואולם בגד שניתן ללבשו פעם כך ופעם כך, אין צריך להפכו, ויכול ללבשו בכל צד שירצה (אשל אברהם שם, ודעת תורה שם), ובפרט אם אין ניכרות התפירות (מאסף לכל המחנות סקי"א).

וכל זה דווקא בבגדים, אך שאר כלים כגון תיק וכדומה, לא שייך בזה כל עיקר (ראה שדה יצחק הוריות יג:). ולפי זה במסיכה הנ"ל אין צריך להקפיד אם לובשה הפוכה, שהרי ניתן להפכה מצד לצד לבלי היכר, וכן אין רואים תפירות וכדומה.

ועוד יש לומר דלא הוי כל כך כבגד ואולי דינו ככלי, שהרי כל מטרתה למנוע הדבקות חלילה, ולובשים אותה ומיד פושטים. ובפרט במסיכות שיש טס מתכת, יש שמפריע להם המתכת על גבי האף, ומשום כך לובשים את המסיכה כאשר הטס לכיוון הסנטר, וניתן ללבשן באופן שכזה.

ואך המקפיד גם בזה ללבוש המסיכות ללא היפוך הפוך בה והפוך בה, תבוא עליו ברכת טוב, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים,
ויצילנו ממחלות ומומים,
וישפיע עלינו שפע ברכה כחול ימים, אכי"ר.

עבד לאל אדון, כפיר ברוך מבורך דדון ס"ט.

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו