צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק צו התשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק צו התשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק צו התשפ"ב

נושאי השיעור: דברים לעילוי נשמתו של הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי זצוק"ל שנלב"ע בעש"ק זו. המשך ביאור דברי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה לגבי הרב שאינו הולך בדרך טובה וכו' אין מתלמדין ממנו עד שובוֹ למוטב וכו', ותשובת הלחם משנה לשאלה מדוע הרמב"ם לא חילק בין גדול לבין קטן כפי שהגמרא מחלקת במסכת חגיגה. דעת הראשונים בדבר הסיבה שאין ללמוד מאדם שאינו הגון, ביאור ספר שערי אושר בדעת הרמב"ם, והערות מרן שליט"א על דבריו. שתי תשובות נפלאות מבעל שערי אושר הנז"ל על דברי הרמב"ם "עד שיחזור למוטב", מא קא סלקא דעתך שלא, ובפרט שאין לכך מקור בדברי הגמרא, נפק"מ מדבריו לגבי בעלי תשובה שנהיו רבנים המורים לרבים. דרך חסידי הבעש"ט בעניין דלעיל, ההסבר בשיטתם, וביאור מרן שליט"א כי אין מכך סתירה לשיטת הרמב"ם. תירוץ שלישי ממרן שליט"א לגבי הקושיא דלעיל בדברי הרמב"ם. תירוץ הדברי יואל על קושיית הלחם משנה דלעיל, כי לימות המשיח לא יהיה רב שאינו הגון, והערת מרן שליט"א על דבריו. הערה המובאת בתלמוד בבלי "מתיבתא" בעניין דלעיל, וביאורם בדברי הלחם משנה.

צו התשפ"ב

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו