סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז?

התחתנתם השבוע האם אתם צריכים לצום או לא ומה הטעמים בזה ומה הדין בחתן שרוצה להשלים

סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז? בימה - המעודכנים מעדכנים

שבעת ימי המשתה:
יש אומרים ששבעת ימי המשתה אינם דוחים תענית ציבור שחלה בשבת ונדחתה ליום ראשון או הוקדמה ליום חמישי (ריטב"א תענית ל, ב, הו"ד בבה"ל סימן תקמט סעיף א ד"ה חייבים; כנה"ג סימן תקנט; מ"ב סימן תקנ ס"ק יב),

ויש אומרים ששבעת ימי המשתה דוחים תענית דחויה (שו"ת בית יהודה יו"ד סימן לא) כיון ששמחת חתן היא שמחה של יחיד, ותענית ציבור היא אבילות של רבים - באה אבילות של רבים ודוחה שמחה של יחיד (ריטב"א שם).

טעם נוסף: לפי שנאמר: "אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי", ומכאן שיש להתאבל על ירושלים גם בזמן שמחת נישואין (ריטב"א שם). לפי שמצוה על החתן לשמוח ולשמח את אשתו, שנאמר: "ושמח את אשתו אשר לקח", ואם יתענה הרי הוא מבטל מצות שמחה (שו"ת בית דוד סימן שמז; שו"ת פני יהושע ח"ב או"ח סימן מ; יחוה דעת ח"ג סימן לז).

ויש סוברים שאם החתן רוצה להתענות ולהשלים - רשאי (שו"ת האלף לך שלמה סימן נט). הטעם: כי את שבעת ימי המשתה קבעו חכמים בעיקר לשמחה ולא למשתה, ולכן אסורים בשבעה ימים אלו באבילות ובהספד ולא בתענית (שו"ת האלף לך שלמה שם; שו"ת שושנים לדוד או"ח סימן נ).

להלכה: חתן וכלה בתוך שבעת ימי החופה חייבים להתענות בכל התעניות, מלבד תענית דחויה. ובשנה שהתענית י''ז בתמוז חל בשבת ונדחה ליום ראשון ולכן הם פטורים. ובמקרים מסוימים אם יש קושי יעשו שאלת חכם.

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו