הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז?

דיני וטעמי התענית שבעה עשר בתמוז מלוקט מרבותינו הפוסקים כהכנה לתענית י''ז בתמוז

הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז? אילוסטרציה

אמרו רבותינו: חמשה דברים רעים אירעו בשבעה עשר בתמוז:
א. נשתברו הלוחות הראשונות, בעקבות חטא העגל.
ב. בוטל קורבן התמיד בבית המקדש הראשון.
ג. הובקעה העיר בחורבן הבית השני.
ד. שרף אפוסטמוס הרשע את התורה.
ה. הועמד צלם בהיכל. (תענית פ"ד מ"ו).

למרות שמעיקר הדין, כל ארבעת הצומות אסורים ברחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואף תחילת התענית מהלילה, לא נהגו באיסורים אלו בארבעת הצומות (על פי הר"ן בראש השנה [דף ה ריש עמוד א מדפי הרי"ף], בשם הרמב"ן, הו"ד בב"י [או"ח סימן תק''ן]).

הטעם בזה הוא לפי ש: "אין גוזרין גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה", לכן לא החמירו אלא בתשעה באב (מגן אברהם סימן תקנ ס"ק ג; של"ה ריש מסכת תענית).

וכך מובא בירושלמי (פ"ד דתענית), שהקשה מפני מה לא קבעו תענית בי"ז בתמוז כבר מהלילה (ראה קרבן העדה): אמר רבי לוי, כתיב: "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" - אין מאור עיניו של אדם חוזר אלא לאחר ארבעים יום, ולכן אין מתענים פעמיים מעת לעת (גם בי"ז בתמוז וגם בט' באב) תוך ארבעים יום.

בקהילות רבות נהוג להתעטף בציצית ולהניח תפילין בתפילת מנחה של ד' צומות (ארץ חיים סימן תקסו בשם ספר ויקרא אברהם). הטעם: כדי להשלים מאה ברכות, שכן מחמת התענית חסרות הברכות שבסעודה (ב"י סימן מו ד"ה דתניא).

המפטיר עולה למנין שלושה בד' צומות המפטיר עולה למנין שלושה, מה שאין כן בשבת אין המפטיר עולה למנין שבעה (או"ח סימן רפב סעיף ד ורמ"א שם; ערוה"ש סימן תקסו סעיף ג). הטעם: מכיון שד' צומות מותרים בעשיית מלאכה, לכן, כדי לא לבטל את העם ממלאכה, המפטיר עולה בהם למנין שלושה, מה שאין כן בשבת, שהעם בטל ממלאכה, אין המפטיר עולה בה למנין שבעה (מנהגי בית יעקב סימן קמב).

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו