הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"

זקן הפוסקים, ראב"ד העדה החרדית, הגאון רבי משה שטרנבוך זעק בשיחתו השבוע על המצב בארץ: "ראש הרשעים, ליברמן, מדבר בפרהסיה על רצונו לזרוק את החרדים לזבל"

הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה" הגר

בשיחתו השבועית התייחס זקן הפוסקים, הראב"ד בגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א אודות המצב החדש המתהווה עתה עם חילופי השלטונות בארץ, והחששות מהגזירות כנגד יראי ה' שומרי התורה והמצוות בארץ הקודש.


הראב"ד אף תקף חריפות את ממשלת השמאל המתרקמת.


"והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה", הביא בתוך דבריו הנסערים את הפסוק מפרשת השבוע והוסיף: "גדולי ישראל נקראים "עיני העדה" כיון שהם משמשים כ'עיניים' עבור כל הקהל כולו כדי לראות מה שהציבור אינם מסוגלים לראות בכוחות עצמם. ושמעתי ממרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שאביו הגר"ח מבריסק הבין כבר חמישים שנה לפני הקמת המדינה שמטרתם לעשותינו ח"ו "עם ככל העמים וגוי ככל הגויים", וסיים הרב מבריסק שאחרים אף את ההווה אינם רואים".


הראב"ד הוסיף ואמר בדבריו הנרגשים: "הנה בזמנינו רואים אנו עד היכן הדברים מגיעים, שהם אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה וקדושת ישראל השם ירחם, וכבר התחילו בפעולות לגזור שכל מי שישפיע על ילדים חופשיים לשמור דת ישראל בלי הסכמת הוריהם ייענש בשש חודשי מאסר, וברצונם לחוקק עוד חוקים למחוק כל רושם מדת ישראל בארץ הקודש".


הראב''ד הוסיף: "בדעתם לעקור את הנישואין והגירושין מידי הבתי דינים ולהעבירם לערכאות, להפעיל תחבורה ציבורית בשבת קודש בכל רחבי הארץ, לקבל גרות על ידי כל רב שמאושר מטעמם בלא שום בי"ד, ולחוקק שאין להעמיד הפרדה באסיפות בין גברים לנשים, ולכוף את גיוס בני הישיבות, וכן להעמיד בכותל המערבי מקום לרפורמים כמו לחרדים, ולמכור בשר חזיר בפרהסיה, ולהסגיר את לימודי הליב"ה בכל התתי"ם, אוי לנו שכך עלתה בימינו שרוצים לעקור את התורה והאמונה וקדושת עם ישראל וקדושת ארץ ישראל".

עוד אמר הראב"ד כי: "ראש הרשעים, ליברמן, מדבר בפרהסיה על רצונו לזרוק את החרדים לזבל, ועומד בתקיפות על כך שכל קיום הממשלה יהא תלוי רק בהמשך פעולות וחוקים לעקור כל שייכות לדת ישראל, כדי שיוכל לחיות חיי תאווה והפקרות כרצונו. עלינו להודיע באופן ברור קבל עם ועדה: "אין אנו מקבלים ח"ו הגזירות שלהם, ומוכנים אנו ללכת לבית סוהר, ולא נסכים בשום פנים ואופן שבנינו יהיו מחונכים בדרכם".


הגר"מ הוסיף: "כל אחד שואל מה יכולים אנו לעשות במצב כזה, ובפרט שהמצב אינו נוגע רק ליהודי ארץ ישראל אלא גם ליהודי חוץ לארץ, שהרי אם יוצא חרון אף ה' על יהודי ארץ ישראל, גם יהודי חו"ל נמצאים בסכנה".


"אנחנו צריכים לעורר רחמי שמים, לחנך את בנינו שיסתכלו עד היכן מגיע שפלות הרשעים שיורדים מדחי אל דחי, ולוחמים בחירוף נפש בכדי לחיות כבהמות, וזה לבד סיבה להיבדל מהם, ובמיוחד אצל בני תורה יש להוסיף חיזוק בלימוד התורה מתוך יר"ש, ולהתגבר על ניסיונות הזמן מתוך מסירות נפש, ולחזק את עבודת התפילה שיהא בכוונה כראוי", זעק הגאון.


הסבר חלקי למצב הנורא נתן הראב''ד: "עם ישראל ידעו בכל הדורות, שבתקופה האחרונה לפני ביאת משיח יהיה זמן קשה מאוד, אבל לאמיתו של דבר מעולם לא חשבו שנגיע לתקופה קשה כל כך. אנו חיים בדור הקשה ביותר של "חבלי משיח הרוחניים".


הגר"מ גילה מה חובתינו בעת הזאת: "לפעול ככל יכולתינו, ולהודיע בכל העולם את מחאותינו, שהרי ארץ ישראל נקראת "ארץ קדושה" בכל העולם, ואין להם רשות לעקור את קדושת הארץ. עלינו למחות בהם ולכאוב על חילול ה', ואז הקב"ה יעזור, אבל אם נשתוק וכאילו אין הדבר נוגע לנו כלל, הרי ח"ו עלול לצאת חרון אף ה' על בית ישראל".


לסיום זעק: "צריכים אנו לפעול לעורר רחמי שמים, וזהו על ידי שנרבה את צד הקדושה נגד צד הטומאה, יש לנו להתבונן עד כמה הם שפלים ומאידך כמה מאושרים אנחנו שהקב"ה בחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, יעזור הקב"ה שנזכה לגאולה השלמה בקרוב".


הדף היומי מסכת ביצה דף ט"ז
צפו: הגרי''ח אוהב ציון על יום כיפור
שעיר המשתלח • הרב אשר וייס
מסר קצר ליום כיפור • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: יום כיפור יום אדיר בימי השנה
איך לצלוח את יום הכיפורים? • ערב יום כיפור • צפו
המוצא תפילין בשבת ברחוב, מה יעשה? • דף היומי
שידור חי: משדר סליחות לערב יום כיפור
ירושלים: חולקו הצללות למנייני התפילות שיערכו בשטח פתוח
הרב מיכאל לסרי - הכנה ליום כיפור תשפ''ב