ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי

לדרישת ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, הוכנסו לחוק שיפורים שונים לטובת הציבור:

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי משה גפני בדיון של וועדת הכספים

משתלמים בהכשרות מקצועיות וצעירים מתחת לגיל 28 עם ילד יהיו זכאים למלוא גובה דמי האבטלה, דמי האבטלה יופחתו בשיעור קטן משתוכנן במקרה של ירידה בשיעור האבטלה, גובה המשיכה של קרנות הפנסיה תעמוד על 7,500 ₪ לשם שמירה על כספי החוסכים, הגדלת סכום ההכנסה שיאפשר מענק סוציאלי לעצמאים, הכללת גם עסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ₪ במסגרת החזר בגין הוצאות קבועות, זכאות להחזר בגין הוצאות קבועות גם לעסקים שהחלו לפעול ב-2020 ללא הוכחת פגיעה במחזור, לפחות 100 מיליון ₪ סיוע לעמותות שנפגעו במשבר, לא יהיו שעבודים או עיקולים על מענקים אלה, לעניין עסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף ש"ח.

בהסבר להצעת החוק, מצוין כי "כדי לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, יצאה הממשלה בתכניות כלכליות נרחבות, להתמודדות עם המשבר בארבעה רבדים מרכזיים: מתן מענה מידי למשרדי הממשלה, פריסת רשת ביטחון סוציאלית, הבטחת המשכיות עסקית והאצת המשק". הצעת החוק כוללת את הצעדים הבאים:

1. זכאות לדמי אבטלה - הענקת מענה סוציאלי לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו בתקופת משבר הקורונה, באמצעות הארכת הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד חודש יוני 2021. החוק קובע כי ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פחת מ-7.5%.

במצב בו מספר המועסקים ירד ל-10% אך לא פחות מ-7.5% עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירדו דמי האבטלה המשולמים לזכאים ויעמדו על 90%.

במסגרת תיקונים שהכניסה הוועדה, נקבע כי גם צעירים מתחת לגיל 28 עם ילד, יהיו זכאים לדמי האבטלה המלאים, בדומה למי שעבר את גיל 28.

בנוסף תוקן ונקבע כי מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי.

שינוי נוסף הוכנס במסגרת השינויים שהכניסה הוועדה, הינו לעניין ה"דיסריגארד", הסכום שעד גובהו אנשים עם מוגבלות יכולים להרוויח שכר מעבודה ולשמור על הקצבה שלהם – כך שעד לחודש יוני 2021 עבור שכר עד גובה שכר המינימום לא יחול קיזוז לבעלי מוגבלויות על קצבתם.

2. מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה - הענקת מענה סוציאלי לקבוצת אוכלוסייה זו, שנפלטה משוק העבודה באופן פתאומי, באמצעות המשך קבלת מענקי הסתגלות עד יוני 2021, במקום עד אמצע אוגוסט. המענק יוענק למפוטרים ומי שהוצאו לחל"ת, עפ"י הצהרתם.

במקור החוק כלל מתן של המענק עד לחודש דצמבר בלבד, ולדרישת הוועדה הוארכה התקופה עד לחודש יוני 2021. ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פחת מ-7.5%.

3. *סיוע סוציאלי לעצמאים* – מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים אשר נפגעו כתוצאה מהמשבר, דרך מתן מענק של עד 15,000 שקלים חדשים, אחת לחודשיים עד ליוני 2021, כרשת ביטחון סוציאלית אישית נוסף על הסיוע שניתן לעסק. מדובר באוכלוסייה שאינה זכאית לתשלום דמי אבטלה, אשר בתקופת הזכאות, חלה ירידה של לפחות 40% במחזור עסקאותיה, ושהכנסתה החייבת במס אינה עולה על 651,000 ₪. סכום ההכנסה הוגדל לדרישת הוועדה, לאחר שהנוסח המקורי עמד על 640,000 ₪.

לעניין שנת 2020 ההשוואה יעשה התחשיב בהשוואה לעומת מחזורי העסקים בשנים 2018 ו-2019, לפי השנה שתיתן את הסיוע הגבוה יותר, לעניין שנת 2021 תעשה ההשוואה לעומת מחזורי 2019.

לדרישת ועדת הכספים נקבעה זכאות רציפה ממאי עד אוקטובר 2020. מחודש נובמבר תוארך התקופה בכל פעם בחודשיים עפ"י צו של שר האוצר ובאישור ועדת הכספים עד לחודש יוני 2021.

4. סיוע לעסקים בהוצאות קבועות - הארכת מנגנון החזר הוצאות קבועות לעסקים אשר נפגעו ב־ 40 אחוז או יותר מהמחזור החודשי שלהם, והגדלת המענק המרבי לחמש מאות אלף שקלים חדשים לפעימה, וכן הוספת זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקלים חדשים שיעמדו בתנאים שנקבעו. בנוסף, לדרישת הוועדה התווספו למסלול הפיצוי גם עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון ₪ עם ירידה במחזור של מעל 60%, ועסקים בעלי גובה מחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ עם ירידה במחזור של מעל 80%.

לדרישת הוועדה נקבע עוד, כי כל עסק חדש שנפתח בתחילת 2020, לא יצטרך להוכיח ירידה של 40 אחוזים, ויהיה זכאי לסיוע בגובה של 3,000 עד 4,000 לחודשיים.

בנוסף נקבע לדרישת הוועדה כי לא יהיו שעבודים או עיקולים על מענקים אלה, לעניין עסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף ש"ח.

בנוסף לדרישת הוועדה, נוכח כך שלמרבית העמותות אין הכנסות כנדרש לצורך זכאות בסעיף זה, נקבע כי לפחות 100 מיליון ש"ח יוקצו לצורך תמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם, לרבות תרומות, פחתו, בשל התפרצות נגיף הקורונה, וכי הכסף יחולק בין מוסדות הציבור לפי מבחני תמיכה שיקבע שר האוצר בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק. בתוך 60 יום מתחילתו של החוק, ידווח השר לוועדה אודות יישום הסעיף.

5. פיקדון חיילים - הארכת האפשרות לחיילים משוחררים להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לכל מטרה, והגדלת הסכומים שבהם יוכל לעשות שימוש. במסגרת זו, חייל ששוחרר לפני פחות מ-18 חודשים ולא מיצה את אופציית המשיכה עד כה – יוכל למשוך עד 11,000 ₪, וחייל שמשוחרר למעלה מ-18 חודשים ולא מיצה את האפשרות עד כה – יוכל למשוך עד 7,500 ₪.

6. משיכת קרנות השתלמות - מתן אפשרות עבור מי שהם או בן זוגם פוטרו, הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם ושצברו כספים בקרנות השתלמות, למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה, בלי שיחול עליהם מיסוי עודף, בתנאי שלא יעלו על סכום של 7,500 שקלים בחודש, למשך 6 חודשים, כדי לאפשר להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים. בהצעת החוק המקורית נקבע הסכום על 10,500 ₪, אך נוכח חשש חברי הוועדה לעתידם הכלכלי של אזרחי ישראל, והעובדה שמרבית בעלי קרנות אלה הינם עובדי מדינה שלא נפגעו, והצפי לגל תחלואה שלישי, סוכם כי הסכום יוקטן לשם שמירת חסכונות הציבור.

7. הגדלת ההוצאה התקציבית - הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים 2020 ו־2021 כדי לממן את הצעדים המוצעים לעיל, שנועדו לתת מענה למשק ולאפשר לו לצלוח את ההתמודדות עם משבר הקורונה, ואולם הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות, מכיוון שמדובר בהוצאות שצפויות להיות חד-פעמיות. כך קובע החוק את תיקון חוק הפחתת הגירעון, והגדלת ההוצאות הממשלתיות בשנת 2020, בשיעור נוסף של עד כ-18.82%, ולהגדיל את ההוצאות הממשלתיות בשנת 2021, בשיעור נוסף של עד - 10.16%.

מיליון אזרחים בני 18+ יקבלו היום את מענק הקורונה התכנית לסיים הכל עד לשבוע הבא
תביעה בסך 250,000 לחולה קורונה שסיכן את הציבור
שלושה מליון ילדים קיבלו את הכסף. צפו
מענק לכל אזרח - פעימה שנייה (מענק מוגדל למקבלי קצבאות)
ביום ראשון הקרוב מתחילים לזרום המיליארדים "קודם הילדים"
מענק מיוחד ממשרד הבטחון יועבר בימים הקרובים לכפר חב"ד להתמודדות עם הקורונה
נתניהו על אישור המענק: הכסף יגיע לחשבונות הבנק שלכם כבר בתחילת השבוע הבא • צפו
אושר סופית: חלוקת מענקים לאזרחי ישראל
ח"כ מרגי לרשות המסים: לעכב הליכי גבייה לחייבים בשל המצב הכלכלי
סגן שר הפנים הרב בן צור: התוכנית להעברת שדה התעופה מהרצליה היא רעיון מבורך