נפטר הרב החסיד המפואר רבי משה דוד גליק ז"ל

ברוך דיין האמת: נפטר הרב החסיד המפואר רבי משה דוד גליק ז"ל - ממקימי ועמודי התווך של מוסדות ערלוי בארה"ק בכלל ובבני-ברק בפרט

נפטר הרב החסיד המפואר רבי משה דוד גליק ז"ל

כאובים הלכו רבים מבני עיר התורה והחסידות בני-ברק, אחר מיטתו של האי גברא רבא ויקירא, איש צנוע בהליכותיו וחסיד בדרכיו, הרב החסיד רבי משה דוד גליק ז"ל מזקיני וחשובי חסידי ערלוי, אשר השיב את נשמתו ליוצרה זכה ונקיה לאחר שנחלה ונחלש לאחרונה והוא בן 87 בפטירתו.

הלויתו רבת המשתתפים בראשות כ''ק מרן אדמו''ר מערלוי שליט''א יצאה מביתו רחוב בית הלל.

הספיד בנו הר''ר אהרון ישעי' אשר תיאר באופן מפליא את אורחות חייו וכיצד מסר את נפשו למען חינוך ילדיו למען ילכו בדרך ה' ודביקותו בכל כוחו ברבו בעל האמרי ספר זי''ע.

ע''י ביהמ''ד פא''י חיסדא הספיד רב בית המדרש הרה''ג יצחק שמואל שוורץ שליט''א אשר הרחיב בדיבור על המסירות נפש להגיע בכל יום ויום לתפילה ולשיעורי תורה תמידין כסדרן גם כשהיה לו קשה בהליכה.

ע''י ביהמ''ד ערלוי הספיד כ''ק מרן אדמו''ר שליט''א אשר האריך על מסירותו הרבה למען כ''ק מרן בעל האמרי סופר זי''ע שלאחר יום עבודה כיתת רגליו למען מוסדותינו הק' ולא הרהר אחר דברי רבו כמלא נימא. והפליא בדיבורו על אורחות חייו שכולם היו שלמים כמו שאמר דוד המלך ע''ה בתהילים הולך תמים ופועל צדק וכו'.

לאחמ''כ הספיד חתנו הגדול הרה''ג ר' יחזקאל מנדל שליט''א על השקעתו הרבה בהנחלת מורשת יהדות הונגריה לדורות הבאים אחריו שלא לזוז כמלא נימא מהדרך המסורה לו מדורות קודמים.

לאחמ''כ הספיד חתנו הרב שמואל דוד אוסטרליץ אשר דיבר על ישרותו היחודית בכל עניני הכספים כשהעיד על עצמו שעוזב את העולם ללא שחייב לאדם מאומה.

לפני סתימת הגולל נפרד מימנו בנו הרה''ח ר' יהושע גליק וביקש מחילה בשמו ובשם כל המשפחה. כשהזכיר את המסירות הרבה של נכדו נתן נטע ונכדו ישעיה שלום על מסירותם ללא לאות בשנה האחרונה לחייו עת נחלש.

נטמן בכבוד סמוך לשקיעת החמה בבית החיים סגולה בפתח תקוה.

בשנת תרצ"ד ר' משה דוד נולד לאביו הרה"ח ר' ברוך ז"ל ולאמו מרת דבורה ע"ה בבודפסט שבהונגריה.

בילדותו עבר את תקופת המלחמת העולם השנייה וניצל בניסי ניסים.

אביו שלחו ללמוד בישיבת ערלוי בהונגריה ושם כבר נקשר למורו ורבו כ"ק מרן בעל אמרי סופר זצו"קל.

בשנת תש"י עלה לארץ הקדוש עם הוריו בשנתיים הראשונות התגוררו בכפר בני ראם. גם בארץ הקודש המשיך ללמוד אצל מורו ורבו והוא נמנה מהתלמידיו הראשונים. זכה ליצוק מים על ידיו ולהיות משמש בקודש ונאמן ביתו.

בשנת תש"יז בא בברית הנישואין עם מרת ביתו ע"ה. לאחר נישואיו התגורר בעיר התוררה והחסידות בבני-ברק.

בכל מהלכי החיים ניכרו בו ישרותו בכל צעדיו ודרכיו ומיוחד היה במאור פניו ובלבביות המיוחדת שבה התייחס לכל אחד ואחד.

עשה תורתו קבע ומלאכתו עראי מבלי לוותר על יום של לימוד.

בלט במצוות כיבוד אב שהיה מקושר אליהם בקשר עז בל ינתק מסור ונאמן היה עבורם בנאמנות ללא סייג לא עבר יום שלא נכנס לבקרם.

דבוק ומקושר היה בכל נימי נפשו למורו ורבו כ"ק מרן האדמור מערלוי זצוק"ל וליבלחט"א כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א .

ותמיד עומד לימינו בכל אשר נשלח כעבדא קמי מירה .

היה ממקימי ועמודי התווך של מוסדות ערלוי בארה"ק בכלל ובבני-ברק בפרט.

כשעמדו לפתוח בית המדרש בבני-ברק מיד נרתם בכל רוחו ובכל מאודו והפריש ממשכורתו שלשה חודשים ולא היה לו מה לאכול בבית העיקר שיהיה בית המדרש לתורה ולעבודה.

מנהגו בכל ער"ח לומר תפילות יום כיפור קטן בכותל המערבי, ולישב בתענית כל יום כמו"כ בימי השובבים כל יום חמישי צם.

כשיצא לפנסיה היה לו סדר יום גדוש בתורה וראשית היום ביכורים לה' בעבודת הקודש של איש החסד השכים קום כל ימיו בשעות לפני בוקר. המוקדמות, ובשעת התפילה היה משתפך לפני קונו בשמח לקל עליון. ולאחר מכן היה לו שיעורים תמידים כסידרם במשך כל שעות היום.

בתקופה האחרונה נחלש מאוד ועם כל זאת לא וויתר על לימוד תורה במשך תקופה ארונה כל יום היה לו שיעור עם נכדו הרב ר' ישעי שלום גליק וזכה לסיים איתו 7 מסכתות כ-400 דמי גמ'.

יש לציין את נכדו הרב ר' נתן נטע אשר טיפל בו במסירות מיוחדת.

זכה שעלתה נשמתו הטהורה ביום הארייצט של כ"ק מרן מהר"א מבעלז זצוק"ל כפי שבחייו אכן היה לו קשר וזיקה מיוחד לבית בעלז.

כמו כן זכה שבעת יצאת נשמתו במעמד צאצאיו בלע"ה כחמשה מנינים שאמרו את כל סדר הווידיו ושרו ניגוני רגש והתעוררת , מה שצדיקי הדור זוכים.

זכה להשאיר אחריו דורות ישרים מבורך, זרע ברך ה' בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

בניו:

הרב ר' אהרן ישעיה הי"ו מירושלים מחנך בת"ת באבוב.

הרב חיים הי"ו מחיפה מחנך בת"ת סערט ויזניץ.

הרב יהושע הי"ו מבני- ברק מנהל רוחני בת"ת כלל חסידי בעש"ט פתח תקווה.

חתניו:

הרה''ג רבי יחזקאל מנדל שליטא ירושלים בישיבת ערלוי.

הרב ר' אברהם חיים ויזל מאלעד שו"ב.

הרב ר' שלמה זכריה קוסטליץ חבר מועצת עיירית ב"ב.

הרב ר' שמואל דוד אוסטרליץ ב"ב העוסק בחינוך.

יהיה זכרו ברוך ת.נ.צ.ב .ה

החסיד רבי משה דוד גליק ז
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
הרהורי סוכות תשפ"ב; מציאות שונה
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי