הרב זילברשטיין: "חבישת מסיכה על הפה ועל האף - חיוב תורה גמור"

חבר המועצת והרב של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין במכתב מיוחד על חבישת המסיכות והימנעות מהתקהלויות

הרב זילברשטיין: "חבישת מסיכה על הפה ועל האף - חיוב תורה גמור" בימה - המעודכנים מעדכנים

חבר מועצת גדולי התורה הגאון הרב זילברשטיין מכתב נוסף בנושא:


לאחינו בני ישראל שומרי ה' ומשמרת התורה ה' עליהם יחיו


חובת שמירת הגוף והנפש של כל אחד, הוא מחיובי התורה ככל חיוב דאורייתא, וחמורה מכך היא חובת השמירה שלא לגרום נזק צער ונזק לחבירו, ועל אחת כמה וכמה שלא להכניס את היחידים ומכ''ש את הרבים למצב של ספק פיקוח נפש.


והוא מהחמורות ביותר ועובר על מצוות עשה ולא תעשה כמבואר ברמב''ם הלכות שמירת הנפש (פי''א ה''ד), ומחויב האדם לפזר את כל ממונו שלא לעבור על לא תעשה, ובפרט אם גורמים בעקיפין להפסד ממון רב לכלל הציבור, והגורם בנזיקין לא ימלט מדיני שמים על כל הנזקים שנגרמו מחמתו.


ועל הצלת חי אדם אחד, ואפילו על חי שעה של זקן וחולה, מחללים את השבת על ידי גדולי ישראל, מכ''ש כשמדובר בהצלת חיים של רבים, והרבה יותר מחיי שעה.


ובאשר כבר ידוע כי השמירה מני התפשטות הנגיף ל''ע היא מהדברים הקלים, וכפי שהורו הרופאים שהוראתם הלכה היא אף לגביי אף לגביי חייבי כריתות כשבת וכיו"ב.


"וזה על ידי חבישת מסיכה על הפה והאף ולמנוע התקהלויות המוניות, הרי שזה מחיובי התורה הגמורים על כל אחד ואחד ובפרט שבמניעת הדבר יש חילול ה' גדול כשמצביעים מחמת כן שאצל שומרי התורה ומצוות אין חמור אצלם עניין דשפיכות דמים ומניעת נזק וצער מרבים ואין מקפידין בזה ח"ו".

מעמד פתיחת הזמן בישיבת תורת דוד שעברה לבאר יעקב
הגאב"ד: הסכנה הגשמית או הסכנה הרוחנית?
פרשה ופירשה: הרב ברוך רוזנבלום פרשת לך לך והקשר לקורונה
פרשת לך לך עם הרב ליאור גלזר
מאמע רחל: אירוע מיוחד לרגל יום פטירתה • צפו
המקובל הגר"ד קוק: מבאר וממחיש את 'יראת הרוממות' והכוונה הנצרכת לכך בקריאת שמע
שבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר ממכנובקא - בעלזא • גלריה
דבר תורה לפרשת לך לך מרב קהילת לך לך בעיר מינסק
בר מצוה לבן זקוניו של האדמו''ר מראחוב • גלריה
הגאון הגר"מ מאזוז בשיעור השבועי