הילולת צדיקים: משה רבנו ע''ה

לכבוד ז' באדר, הילולת משה רבנו ע''ה התפניות בחייו שלא מוכרות: מדוע ישב בבור עשר שנים והיכן מלך 40 שנה • צפו

הילולת צדיקים: משה רבנו ע''ה

הרב יורם אברג'ל - הילולת משה רבינו ע"ה - ז' אדר

הרב סטבסקי - מעשה בבעש"ט וגילוי משה רבינועל חייו המרתקים

ויהי מקץ תשע שנים, ויחלה המלך את חליו אשר ימות בו, ויהיה ביום השבי לעת חלותו, וימת ויחנטוהו עבדיו ויקברוהו נכח שער העיר הפונה ארץ מצרים, ויבנו עליו בנין גדול נאה וגבוה מאד, ויכתבו עליו כל מלחמותיו וכל גבורותיו. ויהי אחרי השלימו הבנין, ויאמרו איש אל רעהו: מה נעשה?


אם אמרנו נלחמה העירה, ויפלו ממנו חללים רבים. ואם אמרנו נשב במצור, ושמעו כל מלכי ארם ובני קדם כי מת מלכנו, ויבואו עלינו פתאום, ולא ישאירו לנו שריד. ועתה לכו ונמליכה עלינו מלך, ונשב במצור עד תנתן העיר בידינו.


וימהרו ויפשיטו איש לבושו, וישליכו ארצה, ויעשו במה גדולה ויושיבו עליה את משה, ויתקעו בשופרות ויאמרו: יחי המלך! יחי המלך! וישבעו כל השרים וכל העם לתת לו את הכושית הגבירה, אשת קוקנוס, לו לאשה, וימליכו אותו עליהם. ומשה בן שבע ועשרים שנה במלכו על בני כוש.


ויהי ביום השני למלכו, ויועדו כולם לפני המלך ויאמרו לו: אם על המלך טוב, הבה לנו עצה מה נעשה, כי זה תשע שנים לא ראינו את נשינו ואת בנינו ונשב במצור.


ויען המלך את העם ויאמר: אם תשמעו בקולי, דעו כי תנתן העיר בידינו, ועתה אם נלחום נלחם בהם, ויפלו ממנו כבראשונה. ואם אמרנו נבוא העיר, ויטבעו ממנו כבראשונה, עתה לכו היערה והביאו מבני החסידה איש אפרוחו בידו, והיו לכם למשמרת עד גדלם, ולמדום לטוש כדרך בני הנץ, וימהרו העם וילכו היערה ויעלו הברושים, ויביאו איש אפרוחו בידו ויעשו כדבר המלך.


ויהי כאשר גדלו בני החסידה, ויצו המלך להרעיבם ימים שנים, ויעש העם כן. ויהי ביום השלישי, ויאמר המלך אליהם: לבשו איש כלי מלחמתו בידו, ורכבו איש על סוסו, וקחו איש אפרוחו בידו, ונקומה ונלחמה בעיר, מקום אשר נחשים שם.ויעשו כדבר המלך.


ויהי בהגיעם אל מקום הנחשים, ויאכלום וישביתום מן המקום ההוא. ויהי כראות המלך והעם כי נשבתו הנחשים, ויריעו העם תרועה גדולה, וילחמו העירה ויתפשוה, ויבואו איש אל ביתו אל אשתו ואל אשר לו. וימותו ביום ההוא מעם הארץ אלף ומאה איש מיושבי העיר, ומעַם המצור לא מת אחד.


ויהי כראות בלעם הקוסם כי נלכדה העיר, ויפתח השער וירכב על הסוס הוא ושני בניו, וינוסו ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים, המה החרטומים המכשפים הכתובים בספר הישר, היועצים אל פרעה לאבד שם יעקב מעל פני האדמה.


וילכוד משה את העיר בחכמתו, ויושיבוהו על כסא המלוכה, וישימו כתר מלכות בראשו, וגם את הכושית הגבירה נתנו לו לאשה. ויירא משה את אלהי אבותיו ולא בא אליה, כי זכר את השבועה אשר השביע אברהם את אליעזר עבדו לאמר: לא תקח אשה לבני מבנות כנען. וגם כה עשה יצחק בברוח יעקב מפני עשו, ויצוהו ויאמר לו: לא תתחתן בבני חם, כי זכרנו את אשר נתן את בני חם לעבדים לבני שם ולבני יפת.


ויירא משה מפני ה' אלהיו ויתהלך לפניו באמת בכל לבבו, ולא סר מן הדרך אשר הלכו בה אברהם יצחק ויעקב. ויתחזק במלכות בני כוש, וילחם את אדום ואת בני קדם ואת ארם, ויכניעם תחת יד בני כוש. והימים אשר מלך על בני כוש ארבעים שנה. ויצלח בכל מלחמתו כי ה' אלהי אבותיו אתו.


בשנת ארבעים למלכו, והוא יושב על כסא המלוכה, והגבירה יושבת לימינו אצלו, ותאמר הגבירה אל השרים ואל העם: הנה זה ארבעים שנה אשר מלך זה על כוש, ואלי לא קרב, ואת אלהי בני כוש לא עבד. ועתה שמעו נא בני כוש, ולא ימלוך עליכם זה.


הנה מונחם בני ימלוך עליכם, כי טוב לכם לעבוד את בן אדוניכם מעבוד איש נוכרי עבד מלך מצרים. ויהי כל העם נדון עד הערב, וישכימו בבוקר וימליכו את מונחם בן קוקנוס עליהם. וייראו בני כוש לשלוח יד במשה, וכי זכרו את השבועה אשר נשבעו לו, ויתנו לו מתנות גדולות וישלחוהו בכבוד גדול, ויצא משם ויחדול ממלוך על כוש.

על פטירת משה רבינו ע''ה

ומשה בן שבע שנים וששים שנה בצאתו מכוש, כי מה' יצא הדבר, כי בא הקץ אשר התעתד מימי קדם להוציא את בני ישראל.


10 שנים בבור

וילך משה מדינה, כי ירא [לשוב] מצרימה מפני פרעה. ויבוא אל רעואל ויספר לו משה את אשר ברח ממצרים, ואת אשר מלך על בני כוש, ואת אשר לקחו מידו המלוכה ויגרשוהו. ויהי כשמוע רעואל את דבריו, אמר בלבו: אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני כוש, כי נוסם הוא.


ויקחהו אל בית הסוהר ויהי כלוא שם עשר שנים. ויהי בהיותו עצור שמה, ותחמול עליו צפורה בת רעואל, ותכלכלהו לחם ומים. ויהי מקץ עשר שנים ותאמר אל אביה לאמר: האיש העברי אשר כלאתו זה עשר שנים בבית הסוהר, ואין דורש ואין מבקש אליו, ועתה אם טוב בעיניך אבי, נשלח ונראה אם מת ואם חי הוא. ואביה לא ידע כי כלכלתהו.


ויען ויאמר רעואל: הנהיה כדבר הזה, להעצר גבר בבית הכלא עשר שנים ולא יאכל, ויחיה?! ותען צפורה את אביה לאמר: הלא שמעת [אבי] כי אלהי העברים גדול ונורא הוא, ומפליא להם בכל עת. הוא הציל אברהם מאור כשדים, ואת יצחק מן החרב, ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו. וגם עם זה רבות עשה, ויצלהו מיאור מצרים ומחרב פרעה, גם מזה יכול למלטהו.


וייטב הדבר בעיני רעואל, ויעש כן כדבר בתו, וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו. ויראו והנה האיש חי ועומד על רגליו, ומתחנן אל אלהי אבותיו. ויוציאוהו מן הבור ויגלחוהו, וישנו את בגדי כלאו, ויאכל לחם. ויהי האיש אל גנת רעואל, אשר אחרי הבית. ויתפלל אל אלהיו אשר עשה אתו נפלאות רבות.


מטה משה

ויהי בהתפללו, ויבט בצדו והנה מטה ספיר מוצב ארצה, והוא נטוע בתוך הגנה. ויקרב אל המטה, והנה חקוק בו שם ה' אלוהים צבאות כתוב ומפורש על המטה. ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ יער מסבכו, ויהי למטה בכפו. הוא המטה הנברא בתבל מִפְעֲלוֹת אלוהים, אחרי בוראו שמים וארץ וכל צבאם ימים ונהרות וכל דגתם.


ויהי בהגרש אדם מגן עדן, ויקח את כל המטה בידו, ויצא ויעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגיע המטה עד נח, ויותר אל שם ואל תולדותיו, עד הגעתו אל ידי אברהם העברי. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, גם את מטה האותיות ירוש ירש. ויהי כברוח יעקב פדנה ארם, ויקחהו בידו, ובבואו אל יצחק אביו בארה שבע, נטוש לא נטשו, וברדתו מצרימה לקחו בידו ויתנהו אל יוסף שכם אחד על אחיו. כי באמצו לקחו יעקב מיד עשו אבי אדום.


ויהי אחרי מות יוסף, וישבו שרי מצרים בית יוסף, ויגיע המטה אל יד רעואל המדיני, ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו בתוך גנתו. ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו, בבקשם לקחת צפורה בתו, ולא יכלו. וישאר בתוך הגן עד בוא אשר לו המשפט ויקחהו.


ויהי כראות רעואל את המטה בידו, ויתמה על ככה, ויתן רעואל צפורה בתו למשה. ומשה בן שבע שנים ושבעים שנה בצאתו מבית הסהר, ויקח צפורה המדינית לאשה. ותלך צפורה בדרכי בית ישראל, לא חסרה דבר מצדקת שרה ורבקה רחל ולאה גבעות עולם.


ותהר בן ויקרא משה שמו גרשום וגו' רק לא מל את בשר ערלתו בגזרת רעואל חותנו. ויהי בעת ההיא מקץ שלוש שנים, ותהר עוד (יט) ותלד בן שני, וימל את בשר ערלתו ויקרא שמו אליעזר וגו'.


כל חייו סבל משה רבנו צער ומרורים גדולים עד כדי כך שכל הצער שעובר על כל יהודי, הרגיש משה רבנו בליבו וכך הוא עדיין מרגיש בצערנו כל יום ויום. ונתן לנו את התורה ובזכותו אנו זוכים ללמוד אותה בכל יום מחדש. וטרח רבות להביא את עם ישראל לארץ המובטחת למרות שלא זכה בכך.


יהי רצון שנזכה אנחנו להגיע לארץ השלמה ולגאולה השלמה במהרה בימינו אמן!

הכתבה נערכה בעזרת wikipedia

מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, היה גדול הנביאים שקמו לעם ישראל. משה גאל את בני ישראל ממצרים, הנהיגם ושפטם ארבעים שנה בעת לכתם במדבר לארץ ישראל.


משה נולד במצרים, לעמרם בן קהת, וליוכבד בת לוי אשר בלידתו היתה בת 130.


משה רבינו נאלץ להיות מונח ביאור עקב גזרת פרעה, עד שבת פרעה מצאה וגידלה את מושיען של ישראל דווקא בביתו של מי שרצה להשמידו. וכך משה גדל בבית פרעה.


בן עשרים שנה היה משה באותה שעה, כאשר יצא וראה את סבלות בני עמו. היכה את המצרי, הטמין אותו בחול ונאלץ לברוח למדיין.


מלכות משה מילקוט שמעוני:

בימים ההם נהיתה מלחמה בין כוש ובין בני קדם, ויעזוב את בלעם הקוסם ויצא קוקנוס מלך כוש להלחם בארם ובבני קדם, ויעזוב את בלעם הקוסם הוא לבן הארמי מפתור ושני בניו ינוס וימברוס, לשמור את העיר ודלת הארץ אתו.


ויועץ בלעם את עם הארץ למרוד במלך קוקנוס לבלתי בוא העירה, וישמעו אליו עם הארץ, וישבעו לו וימליכוהו עליהם, ואת בניו הפקידו לשרי צבאות.


ויגביהו את החומות מאד משני צדי העיר. ומן העבר השלישי חפרו בארות רבות אין מספר בין העיר ובין הנהר הסובב את כל ארץ כוש, ויבקיעו שם את מי הנהר. ומן העבר הרביעי קבצו נחשים לרוב מאד בלחשיהם ובכשפיהם, ואין יוצא ובא אליהם.


ויהי כשוב המלך וכל שרי החיילות מן המלחמה, וישאו עיניהם ויראו את חומות העיר כי גבהו מאד, ויאמרו: ראה ראו כי אחרנו במלחמה, ויגביהו את חומות העיר ויחזיקום, לבלתי בוא עליהם מלכי כנען למלחמה. ויהי כאשר קרבו אל העיר, ויראו והנה שערי העיר סגורים.


ויקראו אל השוערים לאמר: פתחו לנו ונבואה העירה. וימאנו השוערים לפתוח להם במצוות בלעם הקוסם, ולא נתנום לבוא השערה ויערכו מלחמה נכח השערה, ויפול מחיל קוקנוס ביום ההוא ק"ל איש.


ויהי ביום השני וילחמו מעבר הנהר, ויבוא שלשים רוכבי הפרשים בימים ההמה ולא יכלו. ויטבעו בתוך הבורות וימותו. ויצו המלך לחטוב עצים לעשות רפסודות לעבור עליהם, ויעשו. ויהיה בבואם אל מקום הבורות, היו המים מתגלגלים כרחיים, ויטבעו ביום ההוא מאתים איש על עשר רפסודות.


ויהיה ביום השלישי ויבואו מצד הנחשים ולא יכלו לגשת שמה, ויהרגו הנחשים מאה ושבעים איש, ויחדלו להלחם על כוש. ויהיה בהיות המצור על כוש, ויברח משה ממצרים ויבוא אל מחנה קוקנוס מלך כוש, (יח) ומשה בן שמונה עשרה שנה בברחו, והימים אשר צר קוקנוס על כוש תשע שנים.


ויהיה הבחור הולך ובא עמהם, ויאהב המלך והשרים וכל חיל המלחמה את הבחור, כי רב ויקיר הוא, וקומתו כארז, ופניו כצאת השמש, וכח גבורתו כארי. ויהי יועץ למלך.

הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי
ברדק: כשאפי מנסה לבנות סוכה בעצמו
מבצע "מצווה על גלגלים": סוכת האמבולנס הנודדת של מד"א חוזרת
לקראת חול המועד: היכונו לברכת הכהנים והקפות שניות בכותל
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק האזינו התשפ"ב
מפתיע: האם כלבים אוהבים לאכול תפילין?
מסירות נפש לקיום המצוות! • חג הסוכות וברית המילה • צפו