הילולת צדיקים: הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאסוב זי"ע

רבי מנחם מנדל מקוסוב היה צדיק עצום עד שהחוזה מלובלין אמר עליו שהוא בבחינת "מלך", וכן רבי שמחה בונים מפשיסחא אמר שרגליו בוערות ללכת אליו • מעשה מדהים ממעלת תלמידיו

הילולת צדיקים: הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאסוב זי"ע אילוסטרציה

הרה"ק רבי שנחם טענדיל זי"ע נולד בקאלימייא בערך בשנת תקכ"ט לאביו הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע מגדולי תלמידי מרן הבעל שם טוב הק' זי"ע ובעל תפלה קבוע בבית מדרשו.

לאמו הרבנית הצדקנית מרת חיה ע"ה בת רבי זלמן מקאלימייא זצ"ל מצאצאי הט"ז והב"ח מגזע רבינו עובדיה מברטנורא. בהגיעו לפרקו נשא את בת דודו הרבני החסיד רבי שמואל שמחה זימל מקאסוב זצ"ל.

רבינו גדל ונתעלה על ברכי אביו הקדוש, ובהגיע העת גלה למקום תורה אל רבותיו הרה"ק רב זאב וואלף טטשארני אוסטרהא זי"ע.

בשנת תקנ"ח כשעלה לארץ הקודש סמכו לרבינו האהבת שלום למלאות מקומו בהעידו עליו שבכחו להיות פועל ישועות 'כמוני ממש'.

הרה"ק רבי צבי הירש טנאדבורנא זי"ע בעל 'צמח ה' לצבי' שרבינו הסתופף בצילו י"ב שנים ואף רבו זה הסמיכו קודם פטירתו כ' סיון תקס"ב וציוה עליו שילון סמוך לחדרו ובכל לילה ולילה כחצות היה בא אצלו ומסר לו כל הנחוץ. מתחילה פחד ללון שם יען כי ראה כמה נפשות שבאו אל המגיד הק' מנאדבורנא מהעולם העליון לתקנן עד כי למד עמו גם הדבר הזה והרגל נעשה טבע (אבן שתיה להגה"ח רבי חיים כהנא זצ"ל).

אור תורתו ושלהבת עבודתו האירו בשעתו ליבות המוני בני ישראל וכן עזוז נפלאותיו אשך עשה נתפרסמו בעולם ורבים נהרו אל מכון שבתו לקבל ממנו תורה ליהנות ממנו עצה ותושיה ולהיוושע בתפילותיו. בתוכם הרבה מצדיקי הדור כמו הרה"ק רב צבי אלימלך מדינוב, בעל בני יששכר, הרה"ק רב אליעזר מדז'יקוב, הרה"ק רב נפתלי מליז'ענסק, ועוד רבים.

תולדותיו כיוצא בו, המה הקדושים בניו רבי חיים מקאסוב רבי חיים, מילא את מקומו בקוסוב. רבי דוד, נישא לפסיה לאה, בתו של רבי משה לייב מסאסוב, אשר הייתה בת ביתם, וכיהן כאדמו"ר בזבלטוב. שרה לאה אשת רבי יחיאל מיכל מזל בן רבי ישראל אברהם מצ'רני-אוסטראה.

מעשה נורא ממעלת סיפורי הצדיקים:
מסופר כי פעם בלילה ישבו חסידי הרה"ק בעל אהבת שלום זיע"א בבית מדרשו ודיברו ביחד עניני עבודת השי"ת. באמצע ישיבתם נכנס הרבי לפניהם ושאל אותם כמתמיה מפני מה יושבים ומשוחחים ואין אתם הולכים הביתה? הרבי לא נתן להם זמן לתרץ את עצמם רק תיכף פנה והלך משם.

המה כשמעם את דברי הרבי, אשר חרדו למוצא פיו, תיכף ומיד הפסיקו הכל וקמו ללכת. אך כאשר התקרבו לעבר הדלת הבחינו שהדלת סגורה, ואין לצאת משמה. בלית ברירה לא יכלו לקיים ולעשות כדברי הרבי, וחזרו לישב עוד בצוותא יחד.

לא עבר זמן רב, והנה פתאום הרבי בא בחזרה, ושאל אותם: "מפני מה עדיין לא הלכתם מכאן? הלא כבר אמרתי לכם שתלכו לבית!" הרבי, גם עכשיו לא המתין שיענו דבר וחצי דבר, רק פנה עצמו והלך משם. המה כשמעם דברי הרבי, תיכף ומיד עמדו לצאת. אך כאשר רצו לפתוח הדלת הבחינו שגם עכשיו הדלת סגורה ואין יוצא. בלית ברירה חזרו לישב על מקומם הראשון, ולהמשיך לדבר בעניני עבודת השי"ת וסיפורי צדיקים.

כעבור איזה זמן והנה הרבי בא עוד הפעם ושאל אותם כבר ברוגזא: "מדוע אין אתם עושים כאשר צויתי אתכם? הלא כבר צויתי לכם שתי פעמים מקודם, ומדוע לא קיימתם דברי? אך תדעו כי ישיבתכם גרם כל כך הנאה בשמים, עד שהשטן, הוא היצר הרע נתקנא בכם, ובא אלי בטענה: מפני מה אני מניח אתכם לישב כך. ואמר לי: "אם לא תשלחו אותם משם, אני אומר לך שאניח כל העולם כולו ואתן כל כוחותי, ח"ו עליך ועל החסידים שלך. לכן לא היה לי ברירה רק לצוות לכם להפסיק הישיבה והאסיפה.

אבל באמת עלה לי עצה טובה. ואחרי ששלחתי אתכם משמה הקדמתי לסגור הדלת. וידעתי שבעל כרחכם תחזרו לישב בצוותא, ורק לעינו של שטן ידמה כאילו האסיפה עומד להפסק, כי רק ממתינים אתם זמן קט עד שמי שהוא יבא לפתוח הדלת...
(הרה"ג ר' משה מנחם טויבנפלד שליט"א, בפיקודיך אשיחה [שיכון סקווירא תשס"ד] ע' צ"ב)

ח"כ אבוטבול: הקטע עם התאריך העברי • צפו
המטאטא הולך אלי והכף אשפה אליך וחיים בשלווה
התלמידים קיבלו את החומש מידיו של שר התורה • גלריה
הרב ליאור גלזר: הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים
הלכות חנוכה: סוגי חנוכיות הדרגות ואם הכוסית מזכוכית
איחוד מוסדות גור במבחן פומבי לילדי המוסדות
"בנערינו": עשרות רבני השכונות בי-ם התכנסו ליסוד ארגון המתמידים לילדי העיר • צפו
הדף היומי: מסכת פסחים דף י''א
הילולת צדיקים: ה"האמרי שאול" ממדוז'יץ זצ''ל
שר הדתות בסיור מיוחד באשדוד