דבר תורה לפרשת לך לך מרב קהילת לך לך בעיר מינסק

לקראת פרשת לך לך הבעל"ט, 'בימה' במיוחד עבורכם עם דבר תורה לפרשה מאת רב קהילת 'לך לך' בעיר מינסק הרה"ג רב לוי יצחק ריץ שליט"א / מתוך ההקדמה לספר נוה צדק על הלכות מילה וגירות

דבר תורה לפרשת לך לך מרב קהילת לך לך בעיר מינסק רב הקהילה במינסק הרה

בסוף פרשת לך לך כורת הקב"ה ברית עם אברהם אבינו עליו השלום:

ויאמֶר אֱלֹקים אֶל-אַבְרָהָם, וְאַתָּה אֶת-בְּרִיתִי תִשְׁמֹר--אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ, לְדֹרֹתָם. זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם, וּבֵין זַרְעֲךָ, אַחֲרֶיךָ: הִמּוֹל לָכֶם, כָּל-זָכָר. וּנְמַלְתֶּם, אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם; וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם. וּבֶן-שְׁמֹנַת יָמִים, יִמּוֹל לָכֶם כָּל-זָכָר--לְדֹרֹתֵיכֶם: יְלִיד בָּיִת--וּמִקְנַת-כֶּסֶף מִכֹּל בֶּן-נֵכָר, אֲשֶׁר לֹא מִזַּרְעֲךָ הוּא. הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתְךָ, וּמִקְנַת כַּסְפֶּךָ; וְהָיְתָה בְרִיתִי בִּבְשַׂרְכֶם, לִבְרִית עוֹלָם. וְעָרֵל זָכָר, אֲשֶׁר לֹא-יִמּוֹל אֶת-בְּשַׂר עָרְלָתוֹ--וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא, מֵעַמֶּיהָ: אֶת-בְּרִיתִי, הֵפַר.

פסוקים אלו הינם בעלי מטען רב ונלמדים מהם דינים הרבה.

טור האריך בחשיבות מצות מילה, שגדולה היא משאר מצוות עשה, )שנוהגות בזמן הזה,) שיש בה צד כרת, (אם גדל ולא מל את עצמו). וגם, (ויש לומר שגדולה גם ממצות שלא נוהגות בזמננו כמו קרבן פסח, ש)נכרתו עליה שלש עשרה בריתות, (דהיינו תיבת ברית מוזכרת י"ג פעמים בפרשת מילה.

רב הקהילה במינסק הרה

וחוץ מחשיבות המצוה על פני שאר מצות עשה קיימות בה מעלות נוספות,) ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול, (שנאמר התהלך לפני והיה תמים.)

ובזכותה נכרת לו ברית על נתינת הארץ, (שנאמר והקימותי בריתי וגו' ונתתי לך ולזרעך אחריך וגו'. )

והיא מצלת מפתחה של גהינם כמו שאמרו חכמים אברהם אבינו יושב בפתחה של גהינם ואינו מניח ליכנס בו לכל מי שנימול.

ומאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגויים שנאמר כי כל הגוים ערלים.

לוגו של חוג נוה צדק

וכל המפר בריתו של אברהם אבינו שאינו מל או שמושך ערלתו אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא, (היינו חלק ידוע המגיע על מעשה המצוות ומשיכת ידיים מן העברה, אך ניזון הוא ברחמים כמעשה הצדקה מידי הית"ש - ריקאנטי, כי תשא.)

וצא ולמד , (גודל עונשה,) ממשה רבינו עליו השלום, שלא נתלה לו עליה אפילו שעה אחת שאיחר אותה אלא נענש מיד אף על פי שהיה בדרך. על כן צריך ליזהר בה מאוד( - שהרי אף שאין בה כרת לאב, מיהו עונש מצאנו לאב. )

וגם כי היא אות ברית חתום בבשרינו ואינה כשאר כל המצות כמו התפילין והציצית שאינן קבועין בגוף,( אף שמצות הללו בגוף,) וכאשר יסירם יסיר האות. אבל המילה היא אות חתום בבשרינו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעבדו ולספר תהילתו.

הב"ח תמה, למה היה לטור להאריך בדברים ולהעתיק כאן דברי גמרא בנדרים דף לא ע"ב והרי אין טור ספר מוסר אלא ספר הלכה, וכתב - כנראה שהיו מתרשלין בדורו במצוה זו, בה עצמה או בעניינה, וכאשר ביארו שמקום המילה בגולת הזהב משום שהוא סיבת לקיום המין (חינוך), ומעשה המילה היא לדכא את היצר ואף בו להביא קדושה (מו"נ), והנה אנשים בדורו של טור ואף בדור הב"ח ואף… רבים נכשלים בעון ביאות אסורות הן בבנות עם נכר ומולידין בנים לעבודה זרה, והן בישראליות פנויות אשר בנידתן הנה. ודבר זה מחזיק גלותנו, ובזכות קיום מצות מילה, וכתוצאה קדושה יתירה, זכינו בארץ.

לוגו של לך לך

קיימת חקירה להבנת מה היא מצות מילה:

א. עצם מעשה המילה - החיתוך, הכריתה, היא היא המצוה.

ב. המצוה היא שיהיה נימול, דהיינו לא החיתוך אלא התוצאה. מעשה גילויה של ראש הגוויה.

ג. המצוה היא השלילה, שלילת מצב של ערל, לא להיות ערל.

רב הקהילה במינסק הרה

אנו רואים שלמעשה חוששים לכל הטעמים:

מי שנימול על ידי נכרי (לא נכנס כעת למחלוקת האם מילת גוי כשרה), הוא מהול ואינו ערל, אך חסרה לו פעולת המילה כמעשה מצוה, לכן מטיפים לו דם ברית.

הנולד עם שתי ערלות ורק אחת מהן נימולה - קוימה בו פעולת המילה והוא גם מהול, אבל הוא גם ערל, לכן חייבים למול גם את הערלה השנייה.

המושך ערלתו - הייתה אצלו פעולת המילה והוא גם אינו ערל, שהרי מותר לאכול בתרומה כמו שכותב הרמב"ם (הל' תרומות פ"ז ה"י), אבל הוא לא נשאר מהול ולכן נקרא מיפר בריתו של אברהם אבינו.

רב הקהילה במינסק הרה

(למעיינים - עיין קונטרס מציצה להגאון מרוגצ'וב ועיין שו"ת צפנת פענח החדשות שכתב שלא כבקונטרס.)

חקירה נוספת הקיימת במצות מילה , מוזכרת בבית הלוי על התורה:

האם פעולת המילה היא להסיר את הפגם והחסרון - הערלה, מהאדם, או שפעולתה להמשיך קדושה?

רב הקהילה במינסק הרה
לאחר השבחים על הציבור החרדי - פייגלין: שמח שבמשרד הבריאות מבינים
בנט במליאה: "גם החרדים בני אדם"
תושב קרית יערים מספר: מה קרה לחבריו • צפו
ח"כ אבוטבול: הקטע עם התאריך העברי • צפו
המטאטא הולך אלי והכף אשפה אליך וחיים בשלווה
התלמידים קיבלו את החומש מידיו של שר התורה • גלריה
הרב ליאור גלזר: הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים
הלכות חנוכה: סוגי חנוכיות הדרגות ואם הכוסית מזכוכית
איחוד מוסדות גור במבחן פומבי לילדי המוסדות
"בנערינו": עשרות רבני השכונות בי-ם התכנסו ליסוד ארגון המתמידים לילדי העיר • צפו