אושר בקריאה ראשונה: בידוד במקום ימי מחלה

אושר בקריאה ראשונה: ניתן יהיה להשתמש בימי מחלה לצורך היעדרות מהעבודה בשל בידוד • חלוקה שווה של העלות

אושר בקריאה ראשונה: בידוד במקום ימי מחלה אילוסרציה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי. מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדו הצעות פרטיות של ח"כ משה ארבל, ועוד.

מוצע לעגן בחקיקה את ההסדר שנערך בין המדינה, התאחדות התעשיינים וההסתדרות בדבר שימוש בימי מחלה לצורך ימי בידוד למי שנחשף לחולה קורונה מאומת או למי ששב מחו"ל.

על פי המוסכם והמוצע, עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בריאות העם או עקב היות ילדו בבידוד כאמור, יהיה זכאי להשתמש בימי המחלה הצבורים שלו לצורך ההיעדרות.

על היעדרות כאמור יחולו הוראות התשלום לפי חוק דמי מחלה- היינו 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום מחלה על הימים השני והשלישי להיעדרות, ו-100% מערך יום מחלה על יום הבידוד הרביעי ואילך. עלות ימי הבידוד כאמור תחולק בין המדינה ובין המעסיקים שווה בשווה.

כמו כן, מוצע לקבוע הסדר מיוחד לגבי עובדים שאין לזכותם יתרת ימי מחלה צבורה- עובדים אלו יקבלו תשלום שכר בעבור ימי הבידוד באופן הבא: 0% שכר על היום הראשון, 50% שכר על הימים השני והשלישי להיעדרות ו-70% מהשכר על יום ההיעדרות הרביעי ואילך.

על תשלום זה תשפה המדינה את המעסיקים באופן מלא. ההצעה קובעת הסדר מפורט בדבר דרך השיפוי של המדינה את המעסיקים. מוצע לקבוע כי ההסדר האמור יחול כהוראת שעה מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021.

הצעת החוק הוגשה על רקע החלטת בג"ץ לבטל את תעודת המחלה שהוצאה על ידי משרד הבריאות עד שהגורמים הרלוונטיים יבחנו מיהו הגורם שראוי שיישא בנזק הכלכלי שנגרם מחובת הבידוד שהוטלה על עשרות אלפים רבים של ישראלים בתקופת משבר הקורונה. בג"ץ נימק את החלטתו, בראש ובראשונה, בכך שהימצאות בבידוד מכוח הצו אינה מהווה "מחלה" כהגדרתה בחוק דמי מחלה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לא ראוי כי עשרות אלפי עובדים ייפגעו בשכרם ויהיו חשופים לפיטורים בשל הכנסתם לבידוד לשם המאבק הלאומי בהתפשטות הקורונה, מבלי שיש להם זכות בחירה אם להיכנס לבידוד ובעיקר נוכח האינטרס הציבורי בהמשך שיתוף הפעולה עם החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות. שיתוף פעולה שעשוי להיפגע אם עובדים יחששו לשכרם ולמקום עבודתם".

עוד נכתב בהסבר: "חששם של המעסיקים בדבר השתת כלל הנזק הכלכלי מהוראות הבידוד עליהם מובן וראוי שבמסגרת התכניות הכלכליות להקל על עצמאים ועסקים ולעודד העסקת עובדים בתקופת משבר הקורונה, תהיה התייחסות נאותה גם לחשש זה באופן שיחלק את הנזק הכלכלי בצורה מושכלת בין המעסיקים למדינה".

על ההצעה הממשלתית התקיימה הצבעה שמית, ובה תמכו 30 ח"כים מול 19 מתנגדים. ההצעות יועברו לוועדת הכנסת שתכריע היכן יתקיים המשך הדיון.

הבורסה לניירות ערך: עליות שערים בכל מדדי המניות
אושר בממשלה: העדפת תוצרת הארץ
התיישנות תביעות תגמולי ביטוח תוארך ל-5 שנים
בעקבות הקורונה: סיוע כלכלי לשווקים
פיילוט הקניונים: 9 קניונים נוספים יפתחו
ח"כ אבוטבול ממשיך לחרוש את הארץ
ההשפעה של הידוק הסגר השני על הפעילות הכלכלית
בת ים: 1000 ש"ח למי שנבדק
טיסה ראשונה מדובאי נחתה בישראל
האוצר יתמרץ פרישה נרחבת של g5