מיליארד ש''ח: חברת החשמל סוגרת שנה עם רווח עצום

חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 ברווח של כ-1.1 מיליארדי ₪ לעומת רווח של כ-1.8 מיליארדי ₪ (אשר כלל הכנסות חד פעמיות בסך של כ 670 מי...

מיליארד ש''ח: חברת החשמל סוגרת שנה עם רווח עצום אילוסטרציה

חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 ברווח של כ-1.1 מיליארדי ₪ לעומת רווח של כ-1.8 מיליארדי ₪ (אשר כלל הכנסות חד פעמיות בסך של כ 670 מיליוני ₪), בתקופה המקבילה לשנת 2020.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2021 ברווח של כ-1 מיליארד ₪, לעומת רווח של כ-1.1 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

בשל השפעת עונתיות, הרבעון השלישי של השנה מאופיין לרב כבעל רווחיות גבוהה.

יחד עם זאת, למרות גידול של כ-2% בצריכת החשמל ברבעון השלישי השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-4% בתעריף החשמל הובילה ברבעון השלישי של השנה לקיטון בהכנסות החברה לעומת הרבעון המקביל אשתקד בסך של כ-200 מיליוני ₪.

יצור החשמל על ידי חברת החשמל קטן ברבעון בכ15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והביא את חלק חברת החשמל מסך הייצור לרמה של 54% ברבעון הנוכחי לעומת שיעור של 65% ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בצריכת החשמל למרות הירידה בייצור, סופק באמצעות גידול בכ-47% ברכישות חשמל ברבעון השלישי של שנת 2021, סך של כ-700 מיליוני ₪.

הגידול ברכישות החשמל מיצרנים פרטיים נובע בעיקר מרכישות חשמל מתחנת הכוח רמת חובב אשר נמכרה בסוף שנת 2020 במסגרת השינוי המבני וכן מכניסת יצרנים באנרגיות מתחדשות.

מ"מ יו"ר חברת החשמל, שלמה ארביב : "חברת החשמל שומרת על עקביות ויציבות בישום הרפורמה, הלכה למעשה, על פי החלטות הממשלה. הנהלת החברה התאימה את האסטרטגיה ליעדי הממשלה החדשה ופועלת במרץ לתמוך את מהפכת האנרגיות המתחדשות".

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "החברה מכוונת פיתוח אינטנסיבי לתמיכה ביעדי הממשלה ל 2030, וכחלק מכך השקעות בפיתוח רשת הולכה חכמה, היערכות לסגירת תחנות פחמיות,

אילוסטרציה

סיום פרויקט הקמת יחידות הייצור בגז והסבת יחידות קיימות. הדוחות משקפים אחד לאחד את ההישגים של הרפורמה למשק האנרגיה ולחברה תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים וביעדים".

היום, דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדו"חות הכספיים של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, בהן באו לידי ביטוי החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות המשך פרישות עובדים ותהליך מכירת אתרי החברה.

· הכנסות החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ- 17.3 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-18.5 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

קיטון של 7% בסך של כ-1.2 מיליארד ₪. הקיטון נובע בין השאר מתקבול חריג וחד פעמי בתקופה המקבילה אשתקד של כ-740 מיליוני ₪ מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר.

הקיטון הנותר של כ- 0.5 מיליארדי ₪ נובע בעיקר מירידה בתעריף החשמל בכ-4%.

· כחלק מהמשך השינוי המבני שבו פרשו בשנים 2018-2020 1,010 עובדים בפרישה מוקדמת, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 פרשו 257 עובדים נוספים. פרישות אלו, הן המשך לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות. החיסכון הנובע מפרישות העובדים, מממן את העלות הכרוכה ביישום הרפורמה.

· עלות צריכת הדלקים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הייתה בסך כ-4.2 מיליארדי ₪, לעומת 4.9 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-14% (כ-0.7 מיליארדי ₪). ירידה זו הינה תוצאה הן מירידה בייצור החשמל והן מירידה במחירי הגז הטבעי, בעקבות תיקון הסכמי רכישת גז משדה תמר ושדה לוויתן.זאת לעומת עליה במחירי הפחם שהשתמשה בו החברה, עקב עלית המחירים העולמית במשאב זה.

· עלות רכישת חשמל מיצרנים פרטיים כולל מאנרגיות מתחדשות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הייתה בסך של כ-5.5 מיליארדי ₪, לעומת כ- 4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ36% (כ-1.4מיליארדי ₪ ). עלות זו נובעת בעיקר מרכישות חשמל מתחנת הכוח רמת חובב אשר נמכרה בסוף שנת 2020 במסגרת השינוי המבני וכן מכניסת יצרנים באנרגיות מתחדשות.

עבודות חברת החשמל

· הוצאות המימון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 היו בסך של כ-1.5 מיליארדי ₪,לעומת הוצאות של כ-81 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-1.4 מיליארדי ₪.

גידול זה נבע ממספר סיבות שעיקרן:

· שינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה, לרבות שיעורי הריבית,שערי החליפין וציפיות האינפלציה בסך של כ-1 מיליארדי ש"ח.

· עליה בהוצאות מהפרשי הצמדה בגין הלוואות צמודות המדד בסך של כ-700 מיליוני ש"ח.

· מנגד ירדו התחייבויות החברה ושיעור ריבית הגיוסים שלה בסך של כ- 100 מיליוני ₪.

· כמו כן חל גידול בהיוון עליות אשראי על הרכוש בהקמה בסך של כ- 120 מיליוני ש"ח.

· הרווח נטו לאחר השפעת המס בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בסך 1.8 מיליוני ₪ (התקופה המקבילה ), כלל מספר אירועים מיוחדים לא שוטפים, ובהם:

תקבול חריג וחד פעמי של כ-740 מיליוני ₪ (נטו לאחר מס 570 מיליוני ₪) מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר, אותם לא הכירה החברה בעבר כהכנסות או הפרישה בגינם לחובות מסופקים וכן הכנסות מימון בגין שיערוך עסקאות הגנה בסך של כ-530 מיליוני ₪ ( נטו לאחר מס כ-400 מיליוני ₪).

מנגד, הפרשה לחובות מסופקים בגין השפעת הקורונה על סקטורים מסוימים של לקוחות החברה בסך של כ-50 מיליוני ₪ (נטו לאחר מס 37 מיליוני ₪).

· הרווח נטו לאחר השפעת המס בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בסך 1.1 מיליארדי ₪, כלל בין השאר אירוע מיוחד ולא שוטף: הוצאות מימון בגין שיערוך עסקאות הגנה בסך של כ-440 מיליוני ₪ ( נטו לאחר מס כ-340 מיליוני ₪).

· החברה המשיכה להגדיל את השקעותיה במקטעי הרשת ובמהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 השקיעה סך של כ- 2.1 מיליארדי ₪ במקטע זה. השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות להמשיך ולגדול בשנים הבאות.

אושר: 10 מיליון ל-10 ערים לפרוייקטים למניעת הגירה שלילית
שר האוצר חתם על צו לביטול מכסים למוצרי חלב
האם כ-100 עובדים זמניים הם צוואר הבקבוק ליוקר המחיה בישראל?
126 מיליון ש''ח: מבקר המדינה חשף את הגרעונות בכספי המפלגות
400 מיליון ש''ח: אומדן הנזק מפריקה בלתי יעילה בנמלים
ועדת הכספים אישרה את המיסוי על כלים חד-פעמיים מפלסטיק
16 מיליארד: נוספו לתקציב המדינה
אושר בטרומית: ניתן יהיה לשלם בתשלומים גבוה מ-250 ש"ח
משרד השיכון: חצי מיליון דירות חדשות בארבע השנים הקרובות
משרד האוצר: לאן נעלמו 33 מיליון שקלים כספי פיקדון של עובדים זרים?