הרמב"ן | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת הרמב"ן (י"א אדר), הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מרתקים כחלק מהסדרה "ההילולא היומית"

הרמב"ן | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

הילולת הרמב"ן | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

הרמב"ן היה אביהם של ראשונים, רבם או רב רבנן (רב של הרב) של רוב רבותינו הראשונים, הרא"ה הרשב"א הריטב"א הר"ן ועוד רבים.

וכתב הרמב"ן בהקדמתו להשגות על מנין המצוות של הרמב"ם, בו השיג הרמב"ם על בעל הלכות גדולות ועוד מהגאונים: "מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה וגם עד זקנה ושיבה לא אניחנה במדתי החזקתי ולא אזנחנה כי לב כל נבון יקחנה, וחכם באחור ישבחנה. ללמד זכות על הראשונים ולפרש דברי הגאונים כי הם לנו בלמוד התלמוד פינה ועמוד".

רבותינו הצרפתים היו אריות העולם אשר עקרו הרים, בפלפולם וטחנום זה בזה, ופתחו לנו את השערים לבא אל הבנת דברי הש"ס, ובעיקר ליישב הדברים מסוגיא לסוגיא, ולולי תורתם היה התלמוד סתום וחתום ולא יוכל שום אדם להורות ממנו ולא להבין דבר לאשורו לולי מה שקיבל מרבותיו ממש שקבלו מרבותיהם עד מחברי התלמוד. ואולם רבים מחכמי ספרד לא למדו בדרך זו ובראשם הידוע לנו הוא רבינו הרמב"ם, ולכשנתבונן יתכן שכך היתה דרך הלימוד של הרי"ף ורבינו חננאל.

ודרכו של הרמב"ן היא דרך המיצוע, שהרמב"ן למד אצל רבותינו הצרפתים, ואח"כ חזר ומיצע את דרך הלימוד.

הרמב"ן זיע"א השכין שלום, בעת המחלוקת על ספרי הרמב"ם, ספר המורה וספר המדע, וכתב אגרת לחכמי צרפת בשבח הרמב"ם (אגרות הרמב"ן אגרת ב): "האיש הקדוש ההוא בכל גלות צרפת וספרד לא קם כמוהו... ובכל מיני חכמות בקי וכל חבוריו וספריו קב ונקי... הלא שאלתם עוברי דרך... בתהלת הרב הגדול במעלת חסידותו, בתוקף אמונתו, בעוצם ענותנותו, בגדולת יחוסו, בנדבת כיסו, במעשיו הנפלאים, במיליו הנוראים, בהיותו ביראת אלקיו דבר וחושק, ובתלמודינו נושק... האם ראיתם ספריו אם דקדקתם בחיבוריו... אם השמיט כל תקנה וגזרה ולא עשה סייג לתורה... מי הכה הצדוקים אשר היו בגבורים בוסים. מי נתן הביתוסים לשוסים, הלא הרב ז"ל כי ה' עמו, והוביש רוכבי סוסים והוציא אדיריהם מחצר מלך מצרים, מפחדו יגורו ומשאתו חרדים. ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד הרב עליהם ונתחזק מוראו על כולהם".

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"
הדף היומי מסכת נדרים דף לו
מרגיש לא רגוע? בוא נפתור את זה! - הרב אליהו רבי
לאחר שהחלים מהניתוח: הפוסק הגרי"א דינר חזר למסירת שיעורו היומי
תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה
שמחת חיים מסביב לשעון? זה אפשרי! - הרב אליהו רבי