קצת יותר ממה שידעתם על 'שמחת בית השואבה'

הלב והשמחה – זה הדרך לעבודת ה' אמיתית הנלמד מניסוך המים ושמחת בית השואבה

קצת יותר ממה שידעתם על 'שמחת בית השואבה'

שמחת בית הַשּׁוֹאֵבָה - הוא מנהג שהתקיים בזמן שבית המקדש היה קיים, בימי חג הסוכות - לקראת שאיבת המים למצוות ניסוך המים בבית המקדש.

"וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן" (ישעיה יב, ג) - מכאן סמכו חכמים ששאיבת המים לניסוך על גבי המזבח בחג היא בשמחה (סוכה מח, ב).

תוקף השמחה בא לידי ביטוי במשפט קצר בברייתא (סוכה נ, ב): "תנו רבנן: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, מי שלא ראה ירושלים בתפארתה - לא ראה כרך נחמד מעולם, מי שלא ראה בית המקדש בבנינו - לא ראה בנין מפואר מעולם".

בתוספתא ובגמרא הובאו כמה פרטים על הריקודים והפתגמים של השמחים בשמחת בית השואבה. ור' יהושע בן חנניה אמר: "כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו. כיצד, שעה ראשונה תמיד של שחר. משם לתפילה, משם לקרבן מוסף, משם לתפילת המוספין, משם לבית המדרש, משם לאכילה ושתייה, משם לתפילת המנחה, משם לתמיד של בין הערבים, מכאן ואילך לשמחת בית השואבה".

לשון הרמב"ם בסוף הלכות לולב: "מצוה להרבות בשמחה זו ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. אלא גדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם האנשים והנשים כולן באות לראות ולשמוע, עכ"ל.

ואמרו בגמ' (סוכה נ"ג ע"א) על הלל הזקן שהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כך; אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן. ועי' פירש"י ותוס'.

וראש ישיבת פונביז' הגר"ש רוזבסקי פירש: אם ה"אני" של האדם הוא במעשיו, בתהלותיו ותשבחותיו ובשמחתו, הכל כאן, היינו אם מעשיו נובעים מפנימיות עמקי לבבו, ששם הוא ה"אני" של האדם, - הכל כאן. ואם אינו כאן, דאם המעשה הוא רק חיצוני, ואינו נובע מעמקי לבבו, אינו כלום.

ועי' ב"מסילת ישרים" (טהרה פט"ז) וז"ל: וכן אמרו ז"ל (סנהדרין קו ע"ב) "רחמנא ליבא בעי", כי אין די לאדון ב"ה במעשים לבדם שיהיו מעשה המצוה, אלא העיקר לפניו שהלב יהי' טהור לכוין בו לעבודה אמיתית. והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף ונוהג בם, ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו ית', אין עבודת שאר האברים כלום, כי אל אשר יהי' שמה רוח הלב ללכת ילכו, ומקרא כתוב בפירוש "תנה בני לבך לי", עכ"ל.

הלימוד המיוחד משמחת בית השואבה - ממצות ניסוך המים, השאיפה לעשות נחת רוח להשי"ת, אם זה בלימוד תורה, בתפילה, במעשה חסד איש לרעהו, ואם חננו ה' ויש לו, להרבות במתן צדקה לנזקקים שיהיה כל זה בשמחה, עם ה'אני' - הלב הטהור.

אילוסטרציה (שמחת בית השואבה - בלב אחד • Werdyger Weber Kohn Pumpidisa Brodt - Belev Echad)

shiezoli

וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ: שמחה שאינה תלויה בדבר
על מה ולמה: צום גדליה – מדוע צמים?
לקיים את צוואת החזון איש – חשמל כשר בכל רחבי ארצנו
'רוח אחרת' – הציבור החרדי מתחבר לארצו
תורת ה' על כסא הנאשמים • מאמר חשוב ונוגע לכולם
ט"ו באב – עצמיות, פנימיות ויציבות
'סליחה שנצחנו' – מוסר המלחמה התורני מול האיוולת המערבית
טור דעה: מדוע נחרב בית המקדש?
העם היהודי אינו חצוי, הוא הכריע בברור!
המאבק החשוב מכולם – על הגדרת עם ישראל