רבי יהודה החסיד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת רבי יהודה החסיד (י"ג אדר) הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מיוחדים על רבי יהודה החסיד

רבי יהודה החסיד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

ממעייני תורתו של רבי יהודה החסיד שואבים חכמי ישראל זה יותר משמונה מאות שנה. העמיד תלמידים גדולי עולם, מהם רבינו יצחק מווינא בעל האור זרוע, רבינו אלעזר מגרמייזא בעל הרוקח, רבינו משה מקוצי בעל הסמ"ג, רבינו ברוך ממגנצא, רבינו יהודה בר קלונימוס בעל יחוסי תנאים ואמוראים ועוד. גם מרחוק באו אליו גדולי הדור ודרשו מאיתו להורותם הדרך אשר ילכו בה.

ביום הכיפורים היה צם שני ימים כעדות תלמידו המובהק בעל האור זרוע, שכותב על אותם בני אדם שנוהגים לעשות שני יום הכיפורים: אם לא שראיתי מורי הרב יהודה חסיד ומורי הרב אבי העזרי שהיו עושים שני יוהכ"פ, הייתי אומר לא טוב עושים - שאין לעשות כך מפני הסכנה.

דרך הנהגתו הייתה כה מופלאה ונשגבה עד שהתבטאו עליו חכמי דורו שאילו היה בימי האמוראים היה אמורא, בימי התנאים היה תנא, ובימי הנביאים היה נביא.

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ היה ממליץ על רבינו יהודה החסיד מקרא זה: "יהודה אתה יודוך אחיך בני ישראל", ידך שכתבה את ספר חסידים תחזיק בעורף אויביך - הוא היצר הרע, לבל ישלוט על היצר הטוב. ישתחוו לך בני אביך - על ידי ספרך יכנעו כוחות החומר המכונים בני אביך, וישתחוו לכוחות הרוחניים שבנשמה.

הגיע יום ונפל רבי יהודה למשכב אשר ממנו לא קם. מסופר שכשבאו טובי העיר לבקרו ציוה רבנו לכבד החדר לפני מטתו ושאל את היושבים לפניו אם רואים דבר מה, ואמרו כי רואים הם שבאבק שלפני מטתו כתוב "חסיד".

נשאר לנו לפליטה ספרו במילי דחסידותא אשר נקרא בשם "ספר חסידים", שבו העמיק חקר במוסר היהדות באור הגנוז שבתורה, וליקט ניצוצי אורות בהלכות עוממות, להעיר את האדם על מצוות שאין עליהם דורשין, כמו כן נשארה לנו לפליטה גם צוואתו הקדושה המוכרת כ"צוואת רבי יהודה החסיד", בצוואה חשובה זו מזכיר רבינו על מגוון נושאים ועניינים שיש בהם משום סכנה. עניין גדול יש בקריאת צוואה זו ביום הילולתו.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

רבי יהודה החסיד | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש גבוה לדורשי ה'

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו