מי יבנה את בית המקדש? אנחנו או ה'?

כיצד יבנה בית המקדש בידי אדם או בידי שמים? עיון קצר במספר מקורות סותרים:

מי יבנה את בית המקדש? אנחנו או ה'?

איתא בגמרא (בבא קמא ס' ע"ב): "אמר הקב"ה: עלי לשלם את הבערה שהבערתי. אני הציתי אש בציון, שנאמר: "ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה", ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. מבואר אם כן, שעתיד הקב"ה לבנות את "ציון" באש.

וכן אנו אומרים בתפילת "נחם" בתשעה באב: "באש הצת ובאש אתה עתיד לבנותה". והנה, היה אפשר לפרש, שכמו ש"החורבן" שנעשה בידי בני אדם, ונחשב "אני הציתי אש בציון", כך גם בנין בית המקדש, ייעשה על ידי בני אדם, אלא שיסובב הכל על ידי השגחתו העליונה, וזהו "אתה עתיד לבנותה", כמו "בנה בתך כבתחילה" שאין הפירוש דוקא שהקב"ה בעצמו יבנה אותה, אלא שיסובב את כל הסיבות שיבנה בית המקדש.

אולם הרמב''ם סותר הנחה זו (פי"א מלכים א'): "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, "ובונה המקדש" וכו', ובהמשך דבריו (ה"ד): "ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בידקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי! עכ"ל. ומבואר בדבריו שהמשיח הוא אשר יבנה את בית המקדש!

המהר"ם שי"ק (יו"ד סי' רי"ג) תירץ על זה באופן נפלא. כידוע, ישנם שני זמנים לביאת המשיח, וכמבואר בגמרא (סנהדרין צ"ח ע"א) "זכו אחישנה, לא זכו בעתה". דהיינו, קיים זמן קבוע מראש לביאת המשיח, וזהו "בעתה", ואם יזכו כלל ישראל, יחיש השי"ת את המשיח, גם קודם זמנו.

מעתה, אומר המהר"ם שיק, אם יבוא המשיח "בעתה", יהיה הכל כסדר שכתב הרמב"ם, ויבנה המשיח בעצמו את בית המקדש, אך אם נזכה, ויחיש הקב"ה את ישועת עמו, "אז יהיה הכל במהירות, ויבנה בית המקדש בידי שמים, ויבוא משיח צדקנו"!...

יהי רצון שנזכה לכך במהרה בימנו!

דגם בית המקדש, אילוסטרציה
הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו