הרבי מצאנז שלח מכתב ניחומים למשפחות האבלות

"בזאת תנוחמו באמונת ישראל קדושים כי יקירכם בתוך מ"ה הנשמות הטהורות השלימו את תפקידם עלי אדמות" כותב האדמו"ר למשפחות האבלות על פטירת יקיריהם באסון מירון

הרבי מצאנז שלח מכתב ניחומים למשפחות האבלות האדמוהאדמוהאדמומכתב התנחומים האדמוהאדמוהאדמו

בתחילת השבוע הגיע כ"ק האדמו"ר מצאנז לניחום אבלים בירושלים אצל משפחות אנגלרד ואלחדד, שאיבדו את בניהם באסון, האדמו"ר נחמם ארוכות בדברי תנחומים.


ביום שלישי ביקש הרבי שהיום ואין בכוחו לנסוע לכל בתי האבלים, כתב מכתב תנחומים לכל משפחה אישית בחתימת יד קודשו ומשלחות מרבני צאנז עלו לבתי האבלים למסור את המכתב בשליחות האדמו"ר.


'בימה' עם תמליל המכתב שכתב הרבי למשפחות:

ב"ה, כ"ב באייר, ל"ז למטמוני"ם, לשנת "אך המקום ינחם אתכם" תשפ"א לפ"ק,

בעל הישועות והנחמות, אדון כל הנשמות, יודע תעלומות, ינחם ויתן עוז ותעצומות,

למשפחת ..... הי"ו הרוממה, האבלים על פטירת יקירכם ..... נפש יקרה ותמימה.

בתוך כל בית ישראל מבכים אנו מרה את השריפה הגדולה אשר שרף ה', באסון הנורא והכבד באתרא קדישא מירון בהילולא דהתנא האלקי רשב"י זיעועכ"י, שם נתקיים מאמרו בזוה"ק (ח"ב רעד, א) עה"כ (שיר השירים ו, ב) דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים, אל תקרי שושנים אלא ששונים, אלין אינון דקדמי רוחא בהאי עלמא דמתקלי ומסתלקי מהאי עלמא עד לא מטא זמניהו עיי"ש.

אין מלים בפה לנחמכם בצערכם וביגונכם הגדול, שהוא צרת הכלל כולו. הנסתרות לה' אלקינו ואין אנו יודעים חשבונות שמים על מה עשה ה' ככה, אך בזאת תנוחמו באמונת ישראל קדושים מאמינים בני מאמינים כי יקירכם בתוך מ"ה הנשמות הטהורות השלימו את תפקידם עלי אדמות בקיצור שנים, כאשר נודע מפי צדיקים שכל נשמה הבאה לעולם הזה יש לה שליחות ותכלית מסויימת, וכל נשמה יש לה מטרה משלה שנועדה לפעול ולתקן, כל אחד לפי שורש נשמתו ולפי מקורו בכסא הכבוד, וכיון שמקיים שליחותו וממלא ייעודו בעולם, נשלמה פעולתו ותכליתו וישוב למקור מחצבתו, וכבר כתב הרמב"ם ז"ל במכתב לבנו "כי האדם המסכן בזה העולם השפל הנבזה אין לו מנוחה בו ואשריו למי שחתמו ימיו מהרה".

שמעתי מכ"ק אאדמו"ר זצוקללה"ה לפרש הכתוב (קהלת א, ה) וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם, כי הנה מטרת ביאת השמש לעולם בכל יום היא כדי להאיר לארץ ולדרים עליה, וע"ז היא מצווה ועומדת, ועל זה אמר "וזרח השמש" כמו שהשמש זורחת בעבור מטרתה ותפקידה, כן לכל נשמה יהודית יש ייעוד ומטרה שלמענו נברא, וכל אחד שורש נשמתו בדבר מיוחד, וכאשר מסיים פעולתו ומלאכתו בעולם, אז "ובא השמש" ישוב לכור מחצבתו, "ואל מקומו שואף" לשוב למקומו בעולם העליון, ואולם "זורח הוא שם", כמו שנאמר אצל משה רבינו ע"ה (סוטה יג, ב) שלא מת מה כאן עומד ומשמש אף שם עומד ומשמש.

יה"ר שבקרוב נזכה לעת כי נחם ה' ציון וגו' ובתוך שאר אבלי ציון וירושלים תמצאו נוחם שלא תוסיפו לדאבה עוד ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם ובגבול כל בית ישראל, והקב"ה הרופא לשבורי לב יחבש לעצבותכם ויאמר למלאך המשחית הרף ולצרות ישראל די, ומעתה ועד עולם אך ששון ושמחה תשיגו ונס יגון ואנחה אכי"ר.

תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
המתחזקים ובעלי הבתים בראשון לציון ולוד סיימו מסכתות
המפתח האמיתי לשלוות הנפש - הרב אליהו רבי
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"
הדף היומי מסכת נדרים דף לו