הרב זילברשטיין - אין דינא דמלכותא דינא בלבישת מסיכה

אכילה בשוק מתחת מסיכה? להודיע לחברו שיש משטרה שקונסת? רחיצת הידיים בתשעה באב ? - שו"ת קורונה מאת חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

הרב זילברשטיין - אין דינא דמלכותא דינא בלבישת מסיכה הרב זילברשטייןבימה - המעודכנים מעדכנים

הגר"י זילברשטיין שליט"א נשאל , מי שרואה יהודי הולך ברחוב ללא מסכה, האם מותר להגיד לו שבפינת הרחוב מחכה שוטר ונותן דוחו"ת למי שלא לובש מסיכה. והשיב מחויבים להגיד לו מכיון שאין דינא דמלכותא דינא לגבי מסיכות, וידוע רשעות השוטרים שמתנכלים לחרדים בעניין זה ולא לחילונים.

זה לשון השאלות והתשובות שפרסמו:

אכילה בשוק מתחת מסיכה
א] הנה יש לדון בהא דאמרו חז"ל (קידושין מ, ב) האוכל בשוק דומה לכלב ופסול לעדות. האם מותר לאכול בשוק דבר שיש לו מסיכה על פיו, דהרי כך אין ניכרת אכילתו, וכיון שברמב"ם (פ"ה מהל' דעות ה"ב) מבואר שאין לאכול בשוק מפני שמתגנה בפני הבריות, א"כ כאן אולי לא שייך [והארכתי בזה בספרי "ארחות אכילה" העומד לראות אור בקרוב, בכל אלו הפרטים]. ושאלתי זאת קמיה מו"ר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, והשיבני דמעיקר הדין אין לאסור אם אין ניכרת אכילתו כשיש מסיכה על פניו, אך כיון שסו"ס הוי מעשה של כלב, דהוא נוהג כמו כלב שאוכל בשוק [גם בלי הטעם שרואין אותו ומתגנה עי"ז], וזה בעצמותו פגם גדול שבן מלך עושה מעשה כלב,ולכן אין להקל ראש בזה.

להודיע לחברו שיש משטרה שקונסת
ב] נסתפקו רבים במי שרואה את חבירו הולך ברה"ר בלי מסיכה ויודע שיש ברחוב הסמוך משטרה המחלקת קנסות, דמצד אחד יש מצות השבת אבידה להודיעו על כך, ומאידך גיסא יש לצדד שע"י שיקנס ילמד ליזהר להבא שלא לילך ברה"ר ללא מסיכה. הנה שאלתי זאת היום (יום ה' לפ' דברים תש"פ) מקמיה מו"ר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, וכתבלי בזה הלשון: "מצוה גדולה לומר לו, והרי אין דינא דמלכותא דינא, ובפרט שהם מתנכלים לציבורהחרדי, ולחילוני הם אומרים לשים מסיכה", עכ"ל.

רחיצת הידיים בתשעה באב
ג] עוד זאת שאלתי קמיה מו"ר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א: "עוד נסתפקו באם לא יבוא משיחצדקנו, מה יהיה הדין בתשעה באב השנה, שאסור מלבד באכילה ושתיה וכו' – גם ב"סיכת הגוף", האםיהיה מותר להשים אלכוג'ל על הידיים, או להשים סבון על הידיים, שהרי זה אחד מן הדרכים למנוע הידבקות בנגיף. דאמנם רחיצה שאינה של תענוג מבואר בשו"ע (סי' תקנד סעי' טו) דמותר, אך כאן סו"ס ע"י הסבוןיש לו תענוג (ואולי באלכוג'ל לא שייך תענוג שקצת שורף בידיים לחלק מן האנשים). מה דעת מרןשליט"א בזה", ע"כ. וכתב לי מו"ר מרן הגרי"ז שליט"א בזה"ל: "זה רחיצה שאינה של תענוג, ואם נהנה שלא יהנה", עכ"ל.

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו