הרבי מקרלין בשיחה נוקבת: "הגיעה העת להתחיל להתנהג כ'מענטשן"

האדמו"ר מקרלין סטולין מסר שיחה נוקבת לחסידיו ועורר לערוך חשבון במה אנו צריכים להשתפר ולתקן, כמו"כ קרא לפעול על מנת להגדיל את המקום במירון ולתקן את התשתיות

הרבי מקרלין בשיחה נוקבת: "הגיעה העת להתחיל להתנהג כ'מענטשן" האדמו

כ"ק האדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א מסר שיחה נוקבת לחסידיו בעקבות האסון הנורא במירון.


עיקרי הדברים:


הרבי פתח בדבריו: "עברנו כעת אסון נורא, שקשה להשיג את מה שעברנו. כאב שכזה, אנשים צעירים, בחורים וילדים, מי יכול לסבול כזאת. ישנם כאלו שעדיין שוכבים בבתי חולים וצריכים רפואה. ה' יעזור שתהיה להם רפואה שלימה במהרה ושלא יהיו עוד צרות בכלל ישראל ומעתה יהיה רק טוב".


"כפי שמספרים כבר היה במירון לפני יותר ממאה שנה סיפור כזה, וכפי שידוע גם בבית המקדש היה סיפור של 'פסח מעוכין'. הרי איננו יכולים להבין תמיד חשבונות שמים, אך כשאירע אירוע כזה, בכל זאת צריך לחשוב מה שניתן ומה שצריך לתקן. זה הרי אסון שנגע בכל החצרות ובכל סוגי האנשים ממקומות שונים. זה מראה שצריך לתקן את ה'אהבת חברים' ו'אהבת ישראל' אצל כולנו. צריך להתחזק הרבה יותר לאהוב אחד את השני ולפעול אחד עבור השני".


"יש היום את כל ה'חדשות' עם לשון הרע, ומחשבות על השני. מאחד מגחכים ועל השני מרננים. הגיעה העת כבר שדבר זה יפסיק אצלנו. כבר מזמן הגיעה העת. היה צריך להיות שבאמת אוהבים כל יהודי, מי שלא יהיה ואיפה שלא יהיה. אנו איננו יכולים להיות הדיינים והשופטים לומר מי כן טוב ומי לא. תפקידנו הוא לאהוב כל יהודי ולחפש את הטוב אצל יהודים. כשיהודים יהיו באמת מאוחדים, ויפעלו כאחד כראוי, אין ספק שנראה הרבה יותר טוב, והשי"ת יעזור לנו הרבה יותר, ויצילנו מצרות כאלה".


"הרי אומרים בשבתות אלו בפרקי אבות בכל שבוע, 'כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב'. כתוב: 'ועמך כולם צדיקים'. כשמדברים על אהבת ישראל, אין כוונתנו רק על 'היימישע אידן' שאותם יותר קל לאהוב; אנו מדברים על כל יהודי. הגם שנאמר על כך פירוש בספה"ק 'בית אהרן', אבל היסוד נשאר: ועמך כולם צדיקים על כל יהודי. אין הכוונה שצריך להסכים על כל דבר. הרי ה' ברא את העולם – כידוע מאמר חז"ל – שדעותיהן אינן שוות. על רבים מהם ודאי היה רצוי שינהגו לגמרי אחרת מכפי שנוהגים, ושייראו שונה לגמרי. הרי מחכים אנו כולם שיהיה 'ומלאה כל הארץ דעה את ה'', אך בכל זאת צריכים עדיין לאהוב ולקרב יהודים".


"קורים כאלה דברים בחיינו שקשה להבין איך יכול להיות כזאת. מגיעים אפילו זמנים שזה מגיע לכאלה שבאים לעזור כשיש צרה וכדו' ומתקיפים אותם. הם אמנם לא 'היימישע אידן', אכן אינם נראים כפי שהיו צריכים להיראות, אך מי נותן רשות לפגוע בהם, מי נותן רשות להזיק אותם, מי נותן רשות לזרוק אבנים או ביצים או לקללם וכדומה. מהיכן זה מגיע? היכן ראו כזאת בעבר בכלל ישראל או אצל חז"ל לפגוע באחרים בצורה כזאת, ובפרט כשזה בעת שהם עוד באים לעזור. ואפילו בלא זה, איך אפשר לצפות לאחר מכן שהם יאהבו אותנו או יכבדו את דרכנו. איך אפשר לצפות שאפילו ירצה להתקרב לה', בעת שהוא רואה שכך נראים יהודים חרדים. כבר הגיעה העת מזמן להתחיל להתנהג כבני אדם. הרי צריכים לשאוף שהתנהגותנו תביא ל'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך'. כבר הגיעה העת זה זמן רב שלא נגרום לחילול ה' רק לקידוש ה', ועל כל צעד ושעל יהיה שם שמים מתאהב על ידך, ולא להיפך. כבר הגיעה העת זה זמן רב שנתנהג כ'מענטשן' אמיתיים".


"יחד עם זה שעלינו לערוך חשבון במה אנו צריכים להשתפר ולתקן, יש גם את החלק השני, כפי שאנו מוצאים בכמה מקומות בחז"ל, כשהיתה תקרית יחסית קטנה בעת העליה על הכבש לתרומת הדשן, עם זאת שינו את הסדר מכפי שהיה והתקינו פייס. כשהיה אסון יותר גדול עם סנדל המסומר, אסרו אותו בשבת ויו"ט. לא עסקו רק בלתקן ברוחניות אלא תיקנו גם דברים פרקטיים. הגיעה העת שניקח קצת יותר אחריות על חיינו ולהתנהג כראוי. די במה שהיה בשנה האחרונה שהתעלמו מעובדות והשתטו וזה לדאבון לב הביא שאנשים סבלו, ואף הסתלקו מהעולם בגלל שהיו 'אויבער חכמים'. "כבר הגיעה העת שנהיה 'מענטשן'. הגיעה העת שניטול אחריות".


"אלו שיודעים – יודעים די טוב שהיה במשך השנים רבים שרצו לפעול על מנת להגדיל את המקום במירון ולתקן את התשתיות. הרי אין ספק בכך שלציבור שמגיע בלע"ה למירון, התשתיות הם כאין וכאפס ממה שהיה צריך להיות עבורם. ולדאבון לב זה הגיע מאנשים מתוך הציבור שלנו, שהכשילו מלעשות דברים רבים שהיו צריכים להיעשות, בגלל נגיעות אישיות ואינטרסים צרים. כבר הגיעה העת להתנהג כ'מענטשן'. כבר לא מדובר בציבור הקטן שהיה פעם. בלע"ה הציבור גדל, ציבור החרדים גדל, יש ישיבות, כוללים ורבנים בערים רבות בקהילות גדולות. כבר הגיעה העת להתחיל להתנהג כ'מענטשן'. הגיעה העת לחלוץ את הנעלים הילדותיות. במקום להפריע היה צריך לראות לעזור במה שניתן לשפר ולהגדיל".


"מירון הוא הרי מקום שאליו נוהר ציבור עצום, ובפרט ביום כל"ג בעומר שבשנה רגילה מגיעים אליו מאות אלפי יהודים. חייבת להיות במקום תשתית נורמלית" עורר הרבי בשיחה, והוסיף "הרי כל אחד יודע שאין סומכין על הנס, וכשה' עזר ועד השנה היו ניסים אין זו סיבה שנמשיך לסמוך על זה. צריכים לעשות את מה שנורמלי לעשות, צריכים להיות 'מענטשן', ואם צריכים לבנות שם תשתיות גדולות צריך לראות ולעשות שהדבר יבוצע, וניתן לעשות בשביל זה. ודאי שלא כל יחיד יכול לפעול עבור זה, אבל ישנם מספיק אנשים בציבור החרדי שהיו יכולים לפעול שיהיה כראוי. לפנינו עוד שנה תמימה. צריך להיות שזה יראה לגמרי אחרת. אין שום סיבה שעל כל דבר קטן צריך להתקוטט בגלל כל מיני סיבות טיפשיות וקטנוניות. כבר הגיעה העת שנעשה הכל באהבה ואחוה ושלום ורעות".


"כפי שהרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א אמר: הלוואי והייתי אוהב את הצדיק הכי גדול כמו שה' אוהב את הרשע הכי גדול. הרי ישנם לימודים שונים שצריכים לדבוק בדרכי ה', אחרי ה' אלוקיכם תלכו, זה א־לי ואנוהו, ועוד. אנו צריכים ללמוד גם לאהוב באמת יהודים, צריכים לקדש שם שמים עם החיים, אין צריך להסתלק מהעולם עבור לקדש שם שמים. אפשר לעשות זאת בעולם הזה באופן פשוט של להיות 'ערליכער איד' פשוט, שכל הרואה ירצה ללמוד להיראות כך".


"אין מן הצורך לדבר שצריך להתחזק בכל, בלימוד ובתפילה. הרי אנו כבר כמעט בזמן קבלת התורה. צריך להתחזק יותר ולהיות באמת 'ערליכע אידן' בשמחה, וה' יגאלנו שלא יהיו יותר אידישע צרות, וכולם ייוושעו בישועה". סיים הרבי.

הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
המתחזקים ובעלי הבתים בראשון לציון ולוד סיימו מסכתות
המפתח האמיתי לשלוות הנפש - הרב אליהו רבי
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"