הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א יוצא בזעקה כנגד אלו המוסרים לשלטונות את מוסדות התורה שאינם עומדים בתקנת השלטונות "עשו את ראשי השלטונות כפוסקים וכמכריעי הלכה לקבוע מה נחשב בגדר פיקוח נפש" • "ולעניין הלכה ראוי לדעת שמוסרים אלו אף אם הם חרדים אין לצרפם למניין"

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין הראב

בתקופה האחרונה נודע כי בעוה"ר יש אנשים מתוך החרדים המוסרים לשלטונות מי שאינו שומר על תקנות הממשלה בעניין ה'קורונה', והגדילו לעשות למסור לשלטונות גם את מוסדות התורה והחינוך ובתי כנסיות וישיבות שאינם עומדים בתקנות הממשלה, והתירו לעצמם למסור את עורכי שמחות נישואין וכדומה החורגים מאישורי השלטון וכדומה, עד שעשו את ראשי השלטונות כפוסקים וכמכריעי הלכה לקבוע מה נחשב בגדר פיקוח נפש וכדו'


בעקבות כך דיבר ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשיעורו השבועי דברים חוצבים בחומר עוון 'מסירה', ובדבריו הורה הלכה למעשה שאין לצרף מוסרים אלו למניין – כפי ההלכה המבוארת בשו"ע.


הנה ידוע שאיסור מוסר הוא מן החמורות שבחמורות שבתורה, ובשו"ע נפסק שהמוסר אין לו חלק לעולם הבא, והוא חייב נידוי ואין לצרפו למניין. וכשמוסר לשלטונות על מנת שיקנסוהו בדיניהם, הרי הוא נחשב כהולך לערכאות ומרים יד בתורת משה , והרי הוא כופר בקב"ה ובתורה, ונענש בעונש קשה שמגלגלים אותו בכלב וכמו שביארו המקובלים.


והנה בהיות שנודע כי נפרץ הדבר להתיר עוון חמור דמסירה, כאשר רבים מדמים כביכול מותר למסור לשלטונות מי שעובר על תקנות הממשלה בעניין הקורונה , עד שהגיעו גם למסור לשלטונות את מוסדות התורה והחינוך ובתי כנסיות וישיבות שאינם עומדים כפי תקנת השלטונות , או שאר שמחות נישואין שחרגו מאישורי השלטון וכדומה, ליהוי ידוע כי אין בזה שום היתר, ומה שתולים עצמם בהיתרא דפיקוח נפש, הנה בוודאי לא נאמר בכה"ג "פיקוח נפש" להקל.


וידוע שהמשכילים בזמנו גם כן טענו שמותר לעבוד בשבת קודש לצרכי פרנסה, כיון שיש בו פיקוח נפש – דאל"ה הרי ימותו ברעב , ופשוט דאין בכל צד דפיקוח נפש להתיר , וכ"ש לא בעוון חמור זה דמסירה, ובפרט כשהדבר נוגע לתפילה ותורה, ואין שום היתר למסור לשלטונות אלא באופנים מסוימים ממש שיש בהם סכנה לרבים ומוכרחים לעצור הסכנה כדי להציל הרבים, וגם בזה אין להתיר אלא לאחר התראה, ורק לאחר שאלת חכם בעל הוראה מובהק מוסמך, וכל מקרה נידון לגופו.


וכמובן, הוסיף הגר"מ שטרנובך, שיש לכל אחד להיזהר שלא להזיק אחרים וכ"ש אם יש לו סימני המחלה יש לו להיזהר מאוד , ואנו נשמרים בפיקוח נפש לא פחות מהם, אבל ח"ו לא למסור לשלטונות ולעבור על איסור מוסר.


ולעניין הלכה: פוסק רבי משה, ראוי לדעת שמוסרים אלו אף אם הם חרדים, אין לצרפם למניין וכמבואר בשו"ע , ואין להם חלק לעולם הבא , וכל הנזהרים בזה מוכן להם שכר רב, ומאידך כל הפורץ גדרות עולם והולך למסור לשלטונות, יידע שיש דין ויש דיין העתיד להיפרע מהרשעים.

הפרשה ופירשה: הרב שלמה לוינשטיין
מדהים: כשרשב"י קרא לרב עובדיה לבוא למירון • צפו
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בקהילת "היכל מרן" בבני ברק • צפו
פרשת שבוע עם הרב ברוך רוזנבלום
הרב ליאור גלזר: ערך לימוד תורה בחורף
קטעים נדירים על מרן לרגל מלאות 7 שנים לפטירתו
הילולת צדיקים: האדמו''ר מפיאסצנה זצ''ל
ספרא דדיינא: החסיד רבי חיים שמואל שטרנקוקר ז"ל
הקלטה נדירה ומרגשת: האדמו"ר מקאליב אצל מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בהילולא לראש השושלת הסבא קדישא