מבקר המדינה פרסם דו"ח מיוחד הטיפול בשבויים והנעדרים

המבקר אנגלמן קורא לממשלה להסדיר את פעילותו של מתאם השבויים והנעדרים. "ההקרבה שלהם עבור המדינה צריכה להעמיד אותם בראש סדר העדיפויות"

מבקר המדינה פרסם דו"ח מיוחד הטיפול בשבויים והנעדרים מבקר המדינה מתניהו אנגלמן

סוגיית השבויים והנעדרים היא סוגיה מורכבת המלווה את ישראל עשרות שנים. טיפול בסוגיה כולל בין השאר איסוף מידע, ניהול קשרים במישור הבין-לאומי לצורך השגת הסדרים להשבת השבויים והנעדרים וקיום קשר קבוע עם משפחותיהם, המצויות בתקופה קשה ביותר של משבר מתמשך. הטיפול בנושא השבויים והנעדרים מתנהל במשרד ראש הממשלה, ונמצא באחריות ישירה של ראש הממשלה. משרד רה"מ מנהל את פעולותיו בנושא השבויים והנעדרים גם באמצעות מתאם לנושא השבויים והנעדרים הפועל מטעם ראש הממשלה. מבקר המדינה בדק את נושא ההתקשרות וסדרי הפעלתו של מתאם השבויים והנעדרים.

בינואר 2012 הגישה ועדת שמגר לשר הביטחון דאז את המלצותיה בדבר השיקולים, העקרונות והתהליכים שנועדו להסדיר את דרכי הטיפול מטעם המדינה בשחרורם של שבויים ונעדרים.

המבקר מצא כי לא התקיימו דיונים נוספים של הממשלה, של הקבינט או של ועדת שרים אחרת בהמלצות ועדת שמגר, ולא התקבלו החלטות בנוגע להמלצות הוועדה. זאת, על אף הנחיית ראש הממשלה בשנת 2014 לקיים דיון נוסף בקבינט בהמלצות הוועדה ועל אף עמדת יו"ר ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת כי נדרשת מדיניות לאומית בנוגע לשבויים והנעדרים, ואין לקבל את העובדה שהמלצות דוח שמגר למעשה נזנחו, וכן עמדת מתאם השבויים והנעדרים כי יש צורך לקיים דיון בקבינט בהמלצות.

עוד מצא מבקר המדינה כי מתאם השבויים והנעדרים פעל במשך השנים בלי שמשרד רה"מ קבע בהסכם ההתקשרות עימו או בכל מסמך אחר את תוכן תפקידו, את תחומי אחריותו, את סמכויותיו ואת מסגרת הפעולה המפורטת שלו. כמו כן, משרד רה"מ לא קבע את ממשקי העבודה של מתאם השבויים והנעדרים עם גופי הביטחון השונים ואת האמצעים אשר יעמדו לרשותו לצורך ביצוע תפקידו, לרבות כוח האדם הנדרש לכך. ועדת שמגר הציעה מתכונת לניהול הטיפול בנושא השבויים והנעדרים. הממשלה לא קיבלה את הצעת הוועדה, אולם לא קבעה מתכונת אחרת לניהול הטיפול בנושא.

עוד עלה בדו"ח המבקר כי משרד רה"מ התקשר עם מתאם השבויים והנעדרים בלי שתכנן את הנדרש ממנו ואת התפוקות המצופות מעבודתו, לרבות תכנון גמיש בהתחשב בגורמי חוץ העשויים להשפיע על פעולותיו. בידי משרד רה"מ לא היה מידע מלא המאפשר לבחון באיזו מידה השיגה ההתקשרות את יעדיה. בתנאים אלה של חוסר בתכנון ובמידע כאמור אישרה ועדת היועצים של משרד רה"מ ארבע פעמים את הארכת ההתקשרות עם מתאם השבויים והנעדרים. גם משעלה הצורך לקבוע תוכנית עבודה ומדדים, החליטה הוועדה באוקטובר 2020 כי מאפייני ההתקשרות אינם מאפשרים זאת. ההחלטה התקבלה ללא בחינה של האפשרות לקבוע תוכנית ומדדים. זאת בעת שבמהלך שנת 2022 גובשה תוכנית עבודה.

ועדת שמגר הצביעה על הצורך בעיגון רשמי של מתכונת הקשר של מתאם השבויים והנעדרים עם משפחות השבויים והנעדרים. המבקר מצא כי משרד רה"מ פעל במשך השנים בנושא זה בלי שקבע את המתכונת לניהול הקשר עם המשפחות, והסתפק בקביעה כי המתאם יוזמן לכל מפגש של ראשי גופי הביטחון עם המשפחות. בפנייה של אחת ממשפחות השבויים והנעדרים למשרד מבקר המדינה הלינה המשפחה על תוכן פגישותיה עם מתאם השבויים והנעדרים ועל הדברים שהוא מסר לה. המשפחה הגדירה את הפגישות האלה "ריקות מתוכן" וכן ציינה כי המתאם לא הציג בפגישות האלה "מידע משמעותי" הנוגע לפעולות להשבת בן המשפחה.

ועדת שמגר ציינה כי זיכרון ארגוני אמור להיות אבן יסוד מקצועית בעבודת צוותים הפועלים בנושא השבויים והנעדרים, ואולם הזיכרון הארגוני בנושא הוא מוגבל. הוועדה עמדה על הצורך בקיומו של מנגנון סדור לצבירת ידע, אשר יאפשר לימוד שוטף של לקחי העבר והסקת מסקנות לעתיד. לדברי הוועדה, ידע שנצבר בעת שגרה עשוי לשמש את הגורמים העוסקים בנושא בעת אירוע הנוגע לשבויים ולנעדרים.

מבקר המדינה מצא כי קיים פער ניכר בין עמדת ועדת שמגר בנוגע לשימור הזיכרון הארגוני לבין המצב בפועל: המידע הרב המצוי במשרד רה"מ, לרבות בידי מתאם השבויים והנעדרים, לא גובש לכדי ידע סדור שנצבר עם השנים. גיבוש הידע נדרש ככלל, וחשיבות הנושא גוברת כאשר משימת ניהול המשא ומתן הוטלה על נציג ראש הממשלה שאינו עובד המדינה ואינו חלק מיחידה ממשלתית הפועלת בקביעות, אלא נותן שירותים למשרד באמצעות התקשרות לתקופה קצובה. כך, כמות המסמכים שבידי המתאם על עבודת קודמיו בתפקיד מצומצמת ביותר למשל המסמכים בדבר עבודת המתאמים שכיהנו בעת שנחתמו עסקאות לשחרור חיילים שבויים ובדבר עבודת המתאם שקדם לו בתפקיד. מעיון במסמכים במשרד המתאם, במשרד רה"מ, לרבות ביחידת המזכיר הצבאי ובמל"ל וכן מהמענים על בקשות של משרד מבקר המדינה לקבל מסמכים ספציפיים, עולה כי חלק מהמסמכים שבידי המתאם מצויים גם ביחידת המזכיר הצבאי, ומקצתם גם במשרדי המל"ל. עם זאת עלה כי אף אחד מהגורמים האלה אינו מחזיק בידיו את כלל המסמכים שנצברו. כמו כן, בידי אף אחד מהגורמים לא נמצאו כל סיכומי הדיונים של ועדות השרים שעסקו בנושא השבויים והנעדרים - הקבינט וּועדת שרים שבויים ונעדרים.

המבקר אנגלמן ציין בדוח כי התמודדות המדינה במשך השנים עם סוגיית השבויים והנעדרים מצריכה הסדרה של הפעילות הנוגעת לנושא, גם בהקשר של ניהול הפעולות מטעם ראש הממשלה או מטעם הממשלה. בשנת 2012 העלתה ועדת שמגר פערים בטיפול הממשלה בנושא השבויים והנעדרים. ואולם כעשור לאחר מכן עדיין לא התקבלו החלטות של הממשלה או של שר הביטחון, אשר מינה את הוועדה, או של משרד רה"מ, המנהל את הנושא, בנוגע להמלצות הוועדה.

המבקר אנגלמן ממליץ שמשרד רה"מ יפעל לקביעת מתכונת הטיפול בנושא השבויים והנעדרים, יקבע את תחומי אחריותו ואת סמכויותיו של מתאם השבויים והנעדרים, וכן יקבע תוכנית עבודה למתאם, הכוללת משימות, מדדים ולוח זמנים לביצוע המשימות, ויעקוב אחר יישומה. עוד מומלץ שמשרד רה"מ יפעל לקביעת מתכונת הקשר של מתאם השבויים והנעדרים עם משפחות השבויים והנעדרים, ובכלל זה את התדירות המינימלית של הפגישות עימן, וכן יקבע מי מוסמך להחליט איזה מידע יוצג למשפחות.

המבקר אנגלמן: "מדינת ישראל מחויבת לשבויים ולנעדרים ולמשפחותיהם. ההקרבה שלהם עבור המדינה צריכה להעמיד אותם בראש סדר העדיפויות. זהו נושא של דיני נפשות. מדינת ישראל צריכה לפעול לשחרור הלוחמים והאזרחים הנמצאים בידי האויב, ועליה לפעול באופן הרגיש ביותר מול המשפחות. הדו"ח כולל ליקויים שדורשים תיקון מיידי ועל הממשלה להסדיר את פעילותו של מתאם השבויים והנעדרים"

השלכת מטענים, בקבוקי תבערה ואבנים: 13 מבוקשים נעצרו | צפו בתיעוד
בלב קלקיליה: 8 מבוקשים נעצרו הלילה ברחבי יו"ש | צפו
החרימו כספי טרור: הלילה נעצרו עשרה מבוקשים ברחבי יו"ש
למרות לקחי שומר החומות: המשמר הלאומי נכנס להקפאה
מהנדס ערבי מירושלים הוא המחבל שביצע את פיגוע המטענים
נעצר בגין השלכת בקבוק תבערה - ותבע את המשטרה על מעצר שווא
סוכל פיגוע מטען נפץ בתוך ישראל שהוכוון ע"י פעילי טרור
תרגיל צבאי יחל מחר בגבול לבנון
הערכת אמ"ן ל-2023 נחשפת: אלו האיומים על ישראל
"נמנע פיגוע רחב": שני שוטרים נורו ונדרסו בכפר קאסם