למה גורשנו מבתי הכנסת?!

שר התורה יצא הבוקר במכתב חריף על העוון הנורא של חילול בתי הכנסת

למה גורשנו מבתי הכנסת?!

מרן שר התורה הגרח קנייבסקי פונה הבוקר במכתב מיוחד על השאלה שמטרידה את כולנו איך נגזרה על עם ישראל גזירה כל כך איומה שגורשנו מבתי הכנסת ומבתי המדרשות, וכך כתב:

 

"ונראה שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס שלא שערום אבותינו מעולם"

 

ולכן פונה ר' חיים במכתב בבקשה אישית לכל הגבאים והאחראים על בתי הכנסת: "בס"ד כ"ד אייר ל"ט למטמונים תש"פ, אל כבוד הרבנים הגאונים וגבאי בתי כנסיות שבכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו. הנה בעוונתינו הרבים כבר כמה שבועות שגורשנו מבתי כנסיות ובתי מדרשות כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו, ונראה שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס שלא שערום אבותינו מעולם והוא נגד ההלכה בשו"ע או"ח קנ"א ובזוה"ק ויקהל דף ר"ה ב' איתא דברים נוראים בזה".

 

"ולכן יש לתקן תקנה קבועה שאיסור חמור להכנס לביהכנ"ס להתפלל עם פלאפון שאינו כבוי וכל זמן התפילה הוא מנותק, ועל הגבאים מוטל האחריות להזהר ולהזהיר בזה חק ולא יעבור. גם מן הראוי כשנזכה במהרה לחזור לבכנ"ס שרבני ביהכנ"ס יחזקו ויעוררו ויאמרו דברי חיזוק בגודל האיסור החמור בזלזול קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות".

 

ולסיום מברך ר' חיים במכתבו: "ובזכות שנקבל ע"ע דברים אלו יחזירנו המקום במהרה לעבודתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות ברוב עם ויקבל תפלתינו באהבה וברצון".

 

מרן ראש הישיבה ר' גרשון אדלשטיין הצטרף למכתב והוסיף: "כמו כן יש ליזהר מלדבר דברים בטלים בבית הכנסת".

מרן שר התורה הגרהמכתב בכתב ידו הקדושה של ר' חיים
זמני כניסת ויציאת צום י"ז בתמוז תש"פ
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אלדשטיין: השומרים על כללי הזהירות יהיו בריאים בעז"ה
רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום
סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז?
הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז?
יומא דהילולא: האדמו''ר מקופישיניץ
"תקופת תמוז" זהירות בשתיית מים
פינת הסגולה: סגולות לבריאות ורפואת העיניים
פרופיל: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוהוש