צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק אמור התשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק אמור התשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק אמור התשפ"ב

אמור התשפ"ב

נושאי השיעור: מעלת אמירת מזמור למנצח בנגינות מזמור שיר וגו' לאחר ספירת העומר, וביאור בפסוק ישמחו וירננו לאומים וגו' על דרך הסוד. דברי הר"ר עמרם קורח זצ"ל לגבי המלים 'בקבלה וסוד תפתח' שכתב מהר"ש שבזי בשירו ביום שבת, ומכתבו המופיע בהקדמה לדיואן שיצ"ל ע"י הר"ר שלום יצחק הלוי זצ"ל כנגד אותם "תועי רוח" (דרדעים) ששינו את המלים בשיר למלים 'בתלמוד ודין תפתח'. בשבח הקונטריס 'דיני ומנהגי ספירת העומר' מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א, וכן חשיבות לימוד הלכות יום טוב לפני חג השבועות. דקדוקי קריאה המובאים בקונטריס הנ"ל לגבי המזמור למנצח בנגינות מזמור שיר וגו', כגון שהמלה 'יאר' היא מלעיל, כיון שיש בה טעם וגעיא, בשונה מתיבה שיש בה שני טעמים שקריאה ממוצעת. דקדוק במלה 'ישמחו', שהאות יו"ד במאריך (געיא), והסבר מדוע שונה תיבה זו משאר תיבות 'ישמחו' שהן מלרע. שני טעמים מדוע קריאת המלה 'יאר' היא מלעיל. כעין זאת דקדוקי קריאה בספר משלי, והבנה כי מ"ש מהרי"ץ זיע"א במהדורא קמא דקמא שהסיבה שתיבת 'הנוטע' אזן היא מלעיל בכדי לומר מה היה צריך להיות ומה בפועל צריך לקרוא, זאת היתה דעתו לפני שהוא חזר בו מכך, ומסקנתו כפי שכתב בחלק הדקדוק שכשישנם שני טעמים הקריאה ממוצעת. המשך בעניין המעשה בשני בניו של רבי מאיר שמתו צעירים, ביאור דברי הרוקח כי הם מתו בסיבת היותם סועדים בזמן הלימוד, ותשובה לשאלה כיצד בניו עשו זאת. שלושה טעמים לשאלה מסוף השיעור הקודם, מדוע בפרשת ויקרא נאמר לגבי בבקר 'וקרבו וכרעיו', ואילו לגבי צאן נאמר 'והקרב והכרעיים'. שני מעשים שאירעו בפיגוע שהיה לפני למעלה מחודש בעיר בני ברק, במעשה הא' ההצלה היתה עקב הקפדה ליטול ידיים מיד לאחר עשיית הצרכים, ובמעשה הב' בזכות שמירת הצניעות ע"י שהאשה לבשה גרביים.

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו