חזה את השואה - רבי אהרן ראטה | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת הגה"ק רבי אהרן ראטה (ו' ניסן), הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מרתקים על הצדיק שחזה את השואה

חזה את השואה - רבי אהרן ראטה | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

חזה את השואה - רבי אהרן ראטה | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

הגאון הקדוש רבינו אהרן ראטה זיע"א, היה אחד מעמודי העולם, צדיק יסוד העולם בדורו. ניבא את השואה לגמרי על כל פרטיה כמה שנים לפני כן, והלך וסיבב להזהיר על כך, ואמר שאילו לא נלחמו איתו היה מבטל את השואה לגמרי לגמרי, והזהיר את כולם לעלות לארץ ישראל. ועשה תפילות נוראות במשך כמה חדשים לבטל את השואה, ונלחם עם השטן בעצמו, והיה מראה על גופו מכות וחבלות שהיה מתגושש עם השטן בכל לילה, כדי להציל עוד נשמות מישראל, וכשנלחמו איתו כמה קנאים, אמר שנתנו כח לשטן ואין לו כח לבטל את השואה לגמרי, ולכן יעלה לארץ ישראל, להציל את ארץ ישראל., ואמר, שרק כשתבוא הגאולה יתגלה לכולם מי באמת ביטל את השואה מארץ ישראל.

וחיבר את חיבוריו במסירות נפש, באהבה אין קץ לעם ישראל, על אף שידע שכאשר יגמור את חיבורו טהרת הקודש יוכרח להסתלק מן העולם.

ואמר שהטומאה הקשה ביותר בעולם היא של הערב רב, והם ינסו את ישראל בשתי דברים.

א. אמונה. ב. קדושה. ולכן חיבר את הספרים הקדושים שומר אמונים וטהרת הקודש. כדי להוריד לעולם אור עצום ונורא שיוכלו כל ישראל להתמודד עם טומאת הערב רב ימ"ש.

ועמד ונשבע, שכל מי שנפל בשבי של הערב רב, ינצל מפיהם ותהיה לו תקנה, אבל ראשי הערב רב לא תהיה להם שום תקנה לעולם.

זה דמות של צדיק יסוד העולם בדורו, שאילו רק לא התנגדו לו, יכל להציל את כולם מכל גזירה לא טובה. מזה נלמד מהו הכח של אמונת חכמים בכל דור ודור, ושבזה תלוי כל ישועתינו.

רבים שקנו את ספריו הקדושים ולמדו בהם, ניצלו לחיים, וראו ברכות וישועות מעל כל טבע. ממש ניסים ונפלאות, ברוחניות ובגשמיות. - אשרינו אם נזכה כעת בדור שלנו.

הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל ראש ישיבת חברון שאל את רבינו החזון איש זיע"א, כיצד היא הדרך להתעלות בעבודת ה' יתברך, השיב לו החזון איש, רבי אהרן מורה את הדרך בירושלים. והוסיף עוד רבינו החזון איש ואמר, אילו הייתי אני מתוודע להשומר אמונים עשר שנים מקודם כשהייתי צעיר יותר מעתה, הייתי אף אני מסתופף בצילו (שבחי רבינו השו"א אות תשיב. שבחו של אהרן עמוד רמד).

מעשה ביהודי ישיש אחד שעברו עליו מאורעות השואה, והוא היה רגיל בספר הקדוש נועם הלבבות שחיבר רבינו אהרן ראטה זיע"א, ובהגיע הימים הקשים, נשא את הקונטרס הזה על לוח ליבו תמיד, וכמה פעמים שהיה כפסע בינו לבין המוות, ואז התחזק להצמיד היטב את הקונטרס הזה אל ליבו, וראה נסים גלויים בעיניו שניצל לחיים מגיא ההריגה. ופעם אחת הראו לו מן השמים שניצל אך ורק בכח קדושתו של הספר הזה, שירו בו כדור מוות, והכדור ננעץ בחוברת נועם הלבבות, ולא המשיך משם אל ליבו. ועלה לארץ הקודש, והיה ממשיך לעסוק בקונטרס הקדוש הזה עד שבלה מרוב שימוש, ואמר שהוא חייב לספר זה את חייו לא רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות (שבחי רבינו השומר אמונים אות שסח).

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"
הדף היומי מסכת נדרים דף לו
מרגיש לא רגוע? בוא נפתור את זה! - הרב אליהו רבי
לאחר שהחלים מהניתוח: הפוסק הגרי"א דינר חזר למסירת שיעורו היומי
תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה
שמחת חיים מסביב לשעון? זה אפשרי! - הרב אליהו רבי