'הוא יברך'

המעודכנים מעדכנים - 'הוא יברך'...

'הוא יברך'