הכהן הגדול

המעודכנים מעדכנים - הכהן הגדול. מה היה הכהן הגדול עושה בצום גדליה? • דף היומי...

הכהן הגדול
מה היה הכהן הגדול עושה בצום גדליה? • דף היומי
מנין שכל ישראל יוצאים ידי חובתן בקרבן פסח אחד? • הדף היומי
איך לא התבטל חנוכה יחד עם מגילת תענית?